Οροι και Προϋποθέσεις

Terms and Conditions

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Τι είναι η Σύμβαση Προσχώρησης

Το κείμενο που ακολουθεί ("Σύμβαση Προσχώρησης") περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει πρόσβαση, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στα τυχερά παίγνια που διεξάγει και διοργανώνει στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω του διαδικτύου.

Παρακαλούμε αφιέρωσε λίγο χρόνο και διάβασε αναλυτικά τους παρακάτω Όρους, καθώς περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου.

Επιλέγοντας "Συμφωνώ" κατά τη διαδικασία εγγραφής αποδέχεσαι πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, δεσμεύεσαι ότι τους κατανοείς και ότι συμμορφώνεσαι πλήρως και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός λογαριασμός σου.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείς και δεν αποδέχεσαι του Όρους της Σύμβασης Προσχώρησης δεν δημιουργείται ηλεκτρονικός λογαριασμός.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε  εποπτεύεται από την ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)" www.gamingcommission.gov.gr.

1. Σύμβαση Προσχώρησης

1.1. Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης (στο εξής: η "Σύμβαση") που καταρτίζεται σήμερα ανάμεσα σε εσάς (στη συνέχεια ο «Παίκτης») και την ΟΠΑΠ Α.Ε. (στο εξής: η "ΟΠΑΠ Α.Ε." ή η "Εταιρία") ρυθμίζει τη συμμετοχή σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στο στοίχημα και άλλα τυχερά παίγνια που διεξάγει και διοργανώνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω του διαδικτύου (στο εξής: τα "Τυχερά Παίγνια"), κατόπιν εγγραφής στα Διαδικτυακά Σημεία. Τα Διαδικτυακά Σημεία είναι διαδικτυακοί τόποι ή μέρη αυτών με κατάληξη «.gr», στους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε στα Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου, ανήκουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία τα διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.2. Όποιος συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια μέσω Διαδικτυακών Σημείων συμφωνεί να τηρεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης, το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων που είναι αναρτημένα στη σχετική ενότητα «Κανονισμοί» των Διαδικτυακών Σημείων και την Πολιτική Απορρήτου.   

2. Τροποποίηση όρων της Σύμβασης

2.1 Η Εταιρία μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους της Σύμβασης, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει μετά την έγκρισή της από την ΕΕΕΠ, η δε τροποποίηση θα ισχύει από την ημέρα της ανάρτησής τους στα Διαδικτυακά Σημεία. Η αποδοχή των τροποποιήσεων της Σύμβασης θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε από την ηλεκτρονική αποδοχή των νέων όρων από τον Παίκτη, ή σε κάθε περίπτωση από την πρώτη συνεδρία χρήσης του ηλεκτρονικού λογαριασμού του που ακολουθεί την γνωστοποίηση των νέων όρων με τα μέσα που προβλέπονται στην Παρούσα.

2.2. Σε περίπτωση που ο Παίκτης δεν συμφωνεί με την τροποποίηση της Σύμβασης, λύεται η παρούσα Σύμβαση και εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι με το οριστικό κλείσιμο και την εκκαθάριση του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

2.3 Η τυχόν αδυναμία οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους να επιβάλει κάποιο δικαίωμα ή όρο της Σύμβασης, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή του από αυτό το δικαίωμα ή τον όρο.

3. Στοιχεία Λογαριασμού Παίκτη

3.1 Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή νέου Παίκτη:
3.1.1. Προκειμένου να αποκτήσει ο Παίκτης δικαίωμα συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου υποχρεούται να ανοίξει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό  (εφεξής ο «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη»). Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί ένας νέος Παίκτης, είναι η συμπλήρωση των πεδίων της σχετικής φόρμας εγγραφής που είναι αναρτημένη στα Διαδικτυακά Σημεία. Με την υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής ο Παίκτης αιτείται τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού. Επιλέγοντας "Συμφωνώ" κατά τη διαδικασία εγγραφής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, και της Πολιτικής Απορρήτου σε συμμόρφωση με τους κανόνες  του εν ισχύ νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα Τυχερά Παίγνια στο βαθμό που αφορούν την παρούσα Σύμβαση.

3.1.2. Με την υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής ο Παίκτης παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. πληροφορίες τις οποίες η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα επεξεργαστεί σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου.

3.1.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει, κατά την απόλυτη κρίση της, κάθε επιπλέον πληροφορία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως κάθε φορά ισχύει, ή επιβάλλεται από δημόσιες αρχές, ή λόγω εσωτερικών της πολιτικών, όπως, ενδεικτικά, ταυτοποίησης ή αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προστασίας ανηλίκων ή αποτροπή απάτης.

3.1.4 Ο Παίκτης κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη συμπλήρωση των στοιχείων δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς και ακριβείς. Ο Παίκτης υποχρεούται να ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα, σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών, τις οποίες είχε δώσει κατά το χρόνο της εγγραφής του ή/και κατά το χρόνο της τελευταίας ενημέρωσης, που αυτός πραγματοποίησε, ως προς την ύπαρξη τέτοιων αλλαγών.

3.1.5. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ένας και μοναδικός για κάθε Παίκτη που εγγράφεται, για τη συμμετοχή του στο σύνολο των Τυχερών Παιγνίων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν παρέχει τη δυνατότητα στον Παίκτη να ανοίγει ή/και να χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν τέτοιο Λογαριασμό.
 

3.2. Όνομα Χρήστη (username) & Κωδικός Πρόσβασης (password)

3.2.1. Η παροχή υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων προϋποθέτει την εκ μέρους του Παίκτη συνδυασμένη χρήση Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, κατά περιόδους, να απαιτεί την αλλαγή του προσωπικού Ονόματος Χρήστη ή/και Κωδικού Πρόσβασης και να προβαίνει σε επαναρύθμιση του Κωδικού Πρόσβασης (reset password), για λόγους προστασίας των συναλλαγών του Παίκτη.

3.2.2. Ο Παίκτης αποδέχεται ότι ο συνδυασμός του Ονόματος Χρήστη (username) με τον Κωδικό Πρόσβασης (password) τον αντιπροσωπεύει και υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή του, στις όποιες συναλλαγές πραγματοποιεί μέσω των Διαδικτυακών Σημείων, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων και επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια προέρχεται και αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου του Παίκτη και μόνο.

3.2.3. Ο Παίκτης οφείλει να διατηρεί μυστικό το Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που του έχει δοθεί. Ρητά διευκρινίζεται ότι το Όνομα Χρήστη (username) είναι ένα και μοναδικό. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών συνιστάται προς τον Παίκτη όπως, κατά την επιλογή του Κωδικού Πρόσβασης (password), κάνει χρήση τόσο στοιχείων του λατινικού αλφαβήτου, με ταυτόχρονη χρήση μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων, όσο και αριθμών και σημείων στίξης.

3.2.4. Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι αναγνωρίζει πως ενεργεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μόνο για δικό του λογαριασμό, καθώς και ότι οφείλει να φροντίζει για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του Ονόματος Χρήστη (username) και του Κωδικού Πρόσβασης (password). Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνομης ή αντικανονικής χρήσης τους, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΟΠΑΠ Α.Ε., διαφορετικά ευθύνεται έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει από την παραπάνω αιτία.

3.2.5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

4. Διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη – Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

4.1 Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ευκρινές αντίγραφο εγκύρου και εν ισχύ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και ενδεχομένως κάθε άλλο πρόσθετο-συμπληρωματικό έγγραφο που τυχόν ζητήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής.

4.2 Τα έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη αποστέλλονται ή προσκομίζονται άμεσα σύμφωνα με τη διαδικασία που υποδεικνύει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στα Διαδικτυακά Σημεία. Αν ο Παίκτης δεν μπορέσει να επαληθεύσει την ταυτότητά του για δύο φορές, αποκλείεται μόνιμα από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

4.3 Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανοίγει έναν προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, που ισχύει για περιορισμένη χρονική διάρκεια αυστηρά ενός (1) μηνός. Στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη δεν επιτρέπεται να κατατεθεί συνολικό ποσό μεγαλύτερο από οκτακόσια (800) ευρώ. Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο Παίκτης υποχρεούται να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητάς του. Στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πιστώνεται οποιοδήποτε χρηματικό ποσό αντιστοιχεί σε τυχόν κέρδη από τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων. Ο Παίκτης δεν δικαιούται να εισπράξει κανένα ποσό, αν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς του.

4.4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2 και 4.3, η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί σε κλείσιμο του προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, οπότε ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω υπό την ενότητα που φέρει τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού".

5. Εγγυητικές Δηλώσεις – Απαγορεύσεις Παίκτη

5.1. Ο Παίκτης δηλώνει ότι:
α) είναι δικαιοπρακτικά ικανός,
β) έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του,
γ) χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αποκλειστικά και μόνο για δικό του λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου,
δ) χρησιμοποιεί χρηματικά ποσά που δεν προέρχονται από εγκληματικές ή παράνομες εν γένει δραστηριότητες ή ενέργειες,
ε) οφείλει να ενημερώσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας χορηγήθηκε κατά το χρόνο εγγραφής του ή/και μεταγενέστερα.

5.2 Επίσης, ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει πως απαγορεύεται ή/και δεν θα του επιτραπεί:
α) να ανοίγει ή/και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη,
β) να χρησιμοποιεί μέσα οικονομικών συναλλαγών τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.α.
γ) να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από οκτακόσια (800) ευρώ στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη,
δ) να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
ε) να συμμετέχει, ενώ έχει καταχωρισθεί στο μητρώο αυτο-αποκλεισμένων προσώπων,
στ) να συμμετέχει καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της πελατειακής σχέσης με την ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αθέμιτες συμπράξεις ("στήσιμο παιχνιδιών"),
ζ) να καταθέτει στον (προσωρινό ή μη) Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη χρήματα, που προέρχονται από εγκληματικές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

6. Καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη

6.1. Οι καταβολές από τον Παίκτη προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη γίνονται μόνο προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και μόνο έναντι της λήψης υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων που προσφέρει η τελευταία μέσω του διαδικτύου, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων μεταξύ δύο ή περισσότερων ηλεκτρονικών λογαριασμών Παικτών δεν επιτρέπεται.

6.2 Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι οι καταβολές που γίνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη γίνονται μόνο με σκοπό τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια.

6.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από τα κατατεθειμένα ποσά στους λογαριασμούς Παικτών τις τυχόν επιβαρύνσεις ή/και κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί από την ως άνω αιτία, ήτοι, ιδίως, την προμήθεια του πιστωτικού ιδρύματος, τα έξοδα ανοίγματος λογαριασμού, αμοιβές τρίτων κτλ., τα οποία και γνωστοποιεί, εκ των προτέρων, στον Παίκτη μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

6.4. Οι καταθέσεις ποσών στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες, ανεξαρτήτως του ποσού που τηρείται στον λογαριασμό του.

7. Επιβραβεύσεις (Bonus)

7.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες της. Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τα προγράμματα επιβράβευσης (loyalty programs) διαμορφώνονται, τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προς επιβράβευση Παικτών, και αναρτώνται στα Διαδικτυακά Σημεία.

7.2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε κατάργηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

8. Αναστολή Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

8.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναστέλλει τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ανά πάσα στιγμή στις εξής περιπτώσεις:
•    Όταν το ζητήσει η Ε.Ε.Ε.Π. ή άλλη αρμόδια Αρχή.
•    Στις περιπτώσεις που πιθανολογείται ότι οι πληροφορίες που έδωσε ο Παίκτης δεν είναι αληθείς, ή δεν ισχύουν πλέον και χρειάζεται να επικαιροποιηθούν.
•    Στις περιπτώσεις που πιθανολογείται συμπεριφορά που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
•    Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι η ακεραιότητα των δεδομένων του Παίκτη έχει αλλοιωθεί ή απειλείται.
•    Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων, όπως και κάθε τυχόν παραβίαση ή καταστρατήγηση των διατάξεων που διέπουν τα Τυχερά Παίγνια.
•    Σε περιπτώσεις που απειλείται η εύρυθμη λειτουργία ή/και ακεραιότητα των Τυχερών Παιγνίων.
•    Για σκοπούς Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

8.2 Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται  το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής λειτουργίας του.

9. Κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

9.1 Ο Παίκτης δύναται να ζητήσει το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη οποτεδήποτε, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ΟΠΑΠ A.E. σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες κλεισίματος λογαριασμού. Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβεί σε κλείσιμο ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, εφόσον συντρέχουν περιπτώσεις παραβίασης των όρων της Σύμβασης, των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν στη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, των διατάξεων περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων υπεύθυνης διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων. Για τον σκοπό αυτό ενημερώνει τον Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, όταν αυτό λάβει χώρα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

9.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιστρέφει στον Παίκτη στην περίπτωση κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού, το συντομότερο δυνατόν και έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού,  αφού προηγουμένως παρακρατήσει τα τυχόν έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις ή/και κόστη, στα οποία έχει ενδεχομένως υποβληθεί λόγω ύπαρξης στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη χρηματικών ποσών, τα οποία ο Παίκτης τελικά δεν χρησιμοποίησε για  συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια και τα οποία γνωστοποιεί, εκ των προτέρων, στον Παίκτη μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

9.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προβαίνει υποχρεωτικά και άμεσα στο κλείσιμο ενός προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, στην περίπτωση που ο Παίκτης έδωσε μη αληθείς πληροφορίες όσον αφορά στα στοιχεία της ταυτότητάς του κατά την εγγραφή του ή δεν υπέβαλε εντός ενός (1) μηνός τα έγγραφα που απαιτούνται για την επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του, ως όφειλε, ή παραβίασε τους όρους της Σύμβασης, του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εν γένει, και ιδίως των διατάξεων που συνδέονται με τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. Στην περίπτωση κλεισίματος ενός προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για τους παραπάνω λόγους, επιστρέφονται στον Παίκτη μόνο τα ποσά που δεν χρησιμοποίησε για τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια αφαιρουμένων τυχόν εξόδων, τελών ή και άλλων επιβαρύνσεων. Τυχόν κέρδη του Παίκτη από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια παρακρατούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και αθροίζονται στα αδιάθετα κέρδη.

10. Ευθύνη Παίκτη

10.1 Ο Παίκτης δηλώνει ότι η συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική του απόφαση.

10.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας, απαιτεί από τους Παίκτες της να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα προς απόδειξη και της ηλικίας τους και απαγορεύει τη συνέχιση της χρήσης των παρεχόμενων από μέρους της υπηρεσιών σε άτομα που δεν πληρούν τα όρια ηλικίας που θέτει ο νόμος.

10.3 Ο Παίκτης δηλώνει, επίσης, ότι κατανοεί πλήρως ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν προσφέρει, μέσω των Διαδικτυακών Σημείων, νομικές συμβουλές ή παρακίνηση συμμετοχής του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει, και ότι μόνο ο ίδιος ευθύνεται να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται διαρκώς με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

10.4 Σε περίπτωση παραβίασης από τον Παίκτη της Σύμβασης ή/και του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα Τυχερά Παίγνια, στο βαθμό που αφορούν στην παρούσα Σύμβαση, ο τελευταίος υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και τυχόν τρίτων που έλκουν δικαιώματα από την τελευταία, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

11. Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης

11.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων προς κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

11.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (πχ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP) ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στα Διαδικτυακά Σημεία, στο περιεχόμενο των Διαδικτυακών Σημείων και τις παρεχόμενες μέσω αυτών υπηρεσίες.

11.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα Διαδικτυακά Σημεία είναι σωστές, ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται, για την ασφάλεια των συστημάτων του Παίκτη (ενδεικτικά ζημία που προκαλείται από ιούς που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισμού (Η/W ή κινητές συσκευές ) ή λογισμικού (S/W) του Παίκτη, καθώς και την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Παίκτη (hacking) από τρίτους. Περαιτέρω, και παρά τις προσπάθειες που διενεργεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη διασφάλιση των δεδομένων των Παικτών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Παίκτης, σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.

11.4 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων και από ατελή και ανακριβή μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διορθώσει τα εμφανή λάθη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων (π.χ. λάθη που σχετίζονται με την ταυτότητα των Παικτών κ.λπ.).

11.5 H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία που προκαλείται από την τυχόν ακατάλληλη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη από τον ίδιο τον Παίκτη ή τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του εν λόγω λογαριασμού.

11.6 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια κερδών που προκλήθηκε από  τυχόν διακοπή των γεγονότων που περιέχονται στο δελτίο στοιχηματισμού.

11.7 Τα Διαδικτυακά Σημεία και το περιεχόμενο αυτών δεν αποτελεί ούτε σκοπεί στην αίτηση, πρόσκληση ή παρακίνηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου ή εγγραφή νέων Παικτών.

11.8 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για διαφυγόντα κέρδη Παίκτη από τη συμμετοχή ή μη σε Tυχερά Παίγνια.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία

12.1 Όλο το περιεχόμενο των Διαδικτυακών Σημείων, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι απεικονίσεις προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης η ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Παίκτης δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση των Διαδικτυακών Σημείων ή/και την παροχή των προσφερομένων μέσω αυτής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων.

12.2 Απαγορεύεται στον Παίκτη να αναπαράγει, μετατρέπει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αναδημοσιεύει, φορτώνει, αναρτά, μεταδίδει ή διανέμει με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και να συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη, συναίνεση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

12.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση των Διαδικτυακών Σημείων ή του περιεχομένου τους από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

13. Τήρηση αρχείου/Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - καταγραφή συναλλαγών και επικοινωνιών

13.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει αναρτήσει τους όρους που διέπουν την τήρηση αρχείου/ πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων - καταγραφή συναλλαγών και επικοινωνιών Πολιτική στη σχετική ενότητα "Πολιτική Απορρήτου" των Διαδικτυακών Σημείων.

14. Χρήση Διαδικτυακών Σημείων

Τα στοιχεία που παρέχονται στους Παίκτες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων ή μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως ενδεικτικά συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α, παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

14.1 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων προορίζονται για την παροχή συμβουλών ή συστάσεων, για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

14.2 Τα Διαδικτυακά Σημεία και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, από μέρους του Παίκτη, τυχόν άλλη χρήση των Διαδικτυακών Σημείων  ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό και δη παράνομο, συκοφαντικό, προσβλητικό ή άσεμνο. Ειδικότεροι όροι χρήσης Διαδικτυακών Σημείων παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα «Χρήση Διαδικτυακών Σημείων».

15. Χρήση Cookies

15.1 O Παίκτης δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται, προκειμένου να γίνει φιλική η επίσκεψη στα Διαδικτυακά Σημεία, να παρακολουθείται η επισκεψιμότητα σε αυτά και να συλλέγεται ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας, που στέλνει από το πρόγραμμα περιήγησής του το λεγόμενο "cookie".

15.2 Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, μέσω του φυλλομετρητή ιστού να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) ή στην οθόνη βοήθειάς του (help screen). Διευκρινίζεται ότι η απενεργοποίηση της συλλογής των cookies ενδεχομένως να περιορίσει τον Παίκτη στη χρήση των εν λόγω Διαδικτυακών Σημείων.

16. Υποβολή καταγγελίας

16.1 Οι Παίκτες διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν εγγράφως την ΟΠΑΠ Α.Ε.  για κάθε θέμα που άπτεται της παροχής από μέρους της υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, υποβάλλοντας έγγραφη καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη της νικητήριας στήλης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  complaints@opap.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μιας καταγγελίας είναι ότι πρέπει αφενός να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος και αφετέρου να καταγράφονται οι λόγοι καταγγελίας με σαφήνεια και ακρίβεια.

16.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη αποστέλλοντας απάντηση είτε επί του περιεχομένου της καταγγελίας είτε επί της προόδου των εργασιών διερεύνησης του περιεχομένου της καταγγελίας. Η απάντηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο Παίκτης κατά την αποστολή της καταγγελίας κι ως εκ τούτου τεκμαίρεται αμάχητα η παραλαβή της απάντησης από τον Παίκτη.

17. Επικοινωνία - Ενημέρωση Παικτών

17.1 Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στα Διαδικτυακά Σημεία και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε και της Ε.Ε.Ε.Π. προς πληρέστερη ενημέρωση των Παικτών επί των παιγνίων που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε..

17.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα επικοινωνεί με τον Παίκτη μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ή μέσω ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Παίκτης κατά την εγγραφή του. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης. Εφόσον, o Παίκτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές, δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών αυτών εάν ο Παίκτης δεν συμφωνεί με τον ως άνω τρόπο επικοινωνίας και τη λήψη αυτών των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων.

17.3 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

18. Υπεύθυνο Παιχνίδι

18.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις γενικές αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού των Τυχερών Παιγνίων θέλοντας να διασφαλίσει ότι οι Παίκτες της γνωρίζουν ότι η μη υπεύθυνη από μέρους τους συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

18.2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού και από σεβασμό προς τους Παίκτες της, έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στα Διαδικτυακά Σημεία στη σχετική ενότητα "ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ".

18.3 Ο Παίκτης δηλώνει ότι οφείλει να επισκεφθεί τον σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στα Διαδικτυκά Σημεία και φέρει την ένδειξη "ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ" προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

18.4 Ο Παίκτης σε κάθε περίπτωση δηλώνει ότι γνωρίζει ότι έχει μεταξύ άλλων το δικαίωμα να:
α) θέσει όρια στις χρηματικές καταβολές έναντι του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη τόσο σε ημερήσια, όσο και σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
β) να αιτηθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. την αύξηση του ορίου χρηματικών καταβολών που έχει θέσει. Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος ρητά διευκρινίζεται ότι δεν θα εφαρμόζεται πριν από την πάροδο 24 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
γ) να θέσει τον εαυτό του σε προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό ή σε προσωρινή αποχή από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα παρακάτω.

18.5 Η ΟΠΑΠ Α.Ε.  παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει, μέσω του Διαδικτυακού Σημείου, στον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μέσω του διαδικτύου. Εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, μετά την θέση αυτού σε αποκλεισμό.

18.6 Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τον διατηρεί απενεργοποιημένο για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού.

18.7 Αν ο Παίκτης επιλέξει τον οριστικό αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, να τον διατηρεί απενεργοποιημένο και να τερματίσει τη συμβατική σχέση. Για την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου πριν από το πέρας ενός (1) έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

18.8 Επιπλέον, παρέχεται στον Παίκτη δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, για είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Εφόσον ο Παίκτης επιλέξει την προσωρινή αποχή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για την περίοδο αυτή.

18.9 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη που αποκλείστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 18.6 και 18.7 καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

18.10 Η ΟΠΑΠ ΑΕ ενημερώνει τους Παίκτες της ότι μπορούν να υποβληθούν σε τεστ αυτοαξιολόγησης για εθισμό στα τυχερά παίγνια, το οποίο έχει αναρτηθεί στα Διαδικτυακά Σημεία ή/και να λάβουν τηλε-συμβουλευτική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη καλώντας στη γραμμή επικοινωνίας του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ 1114, η οποία λειτουργεί με την οικονομική υποστήριξη της ΟΠΑΠ ΑΕ.

18.11 Με την παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού.

18.12 Πριν από τη δημιουργία κάθε Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, προκειμένου να διαπιστώνει ότι το πρόσωπο που επιθυμεί την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται και δεν συνάπτεται η σύμβαση προσχώρησης.

18.13 Ο Παίκτης που αποκλείστηκε μόνιμα δεν μπορεί να συνάψει εκ νέου σύμβαση προσχώρησης με την Εταιρεία, πριν από το πέρας ενός (1) έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

18.14 Η ΟΠΑΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην αποστέλλεται οποιοδήποτε υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας σε Παίκτες που έχουν αποκλειστεί, προσωρινά ή μόνιμα, από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

18.15 Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται, στις υπηρεσίες στοιχημάτων που προσφέρει, να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης του στοιχήματος. Η πρόωρη εξαργύρωση διενεργείται στην αξία που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη από την ΟΠΑΠ ΑΕ κατά τη διακριτική της ευχέρεια και συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση. Αποδοχή από τον Παίκτη της πρόωρης εξαργύρωσης στοιχήματος δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαγορασθέντος στοιχήματος ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του στοιχηματικού γεγονότος.

19. Αποδεικτική ισχύς

19.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι η αποδεικτική αξία των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου είναι όμοια με αυτή των εγγράφων. Η αποθήκευση της συμμετοχής στο σύστημα συνιστά πλήρη απόδειξη της αίτησης συμμετοχής.

19.2 Σε περίπτωση εσφαλμένης διαβίβασης αίτησης συμμετοχής ή εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της αίτησης ή της εντολής, ή και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

19.3 Τα καταχωρισμένα στο Πληροφορικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία αυτής, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

20. Φόροι

20.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτού προβεί στην πίστωση των κερδών του Παίκτη, έχει προηγουμένως παρακρατήσει τον τυχόν φόρο που αναλογεί, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

20.2 Ο Παίκτης δικαιούται να λαμβάνει ετησίως βεβαίωση κερδών, σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες που καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

21. Πληρωμή κερδών

21.1 Η πίστωση των κερδών γίνεται άμεσα και μόνο σε λογαριασμό του Παίκτη, ο οποίος τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ρητά διευκρινίζεται ότι η σχετική εντολή πληρωμής του Παίκτη δίνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. εντός 24 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Διευκρινίζεται ότι για λόγους εμπιστευτικότητας των στοιχείων των μεγάλων νικητών, για κέρδη άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ο Παίκτης θα ενημερώνεται για τον τρόπο καταβολής τους αποκλειστικά από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο αυτό και μόνο θα έχει πρόσβαση στην εν λόγω πληροφορία.

21.2 Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα στον Παίκτη και στην ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά και την τυχόν επαλήθευση του Παίκτη τα οποία παραχωρεί στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της παρούσας Σύμβασης.

22. Διάρκεια Ισχύος-Καταγγελία

22.1 Η Σύμβαση συνομολογείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου και μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.  Η καταγγελία  γίνεται με την υποβολή  έγγραφης αίτησης κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον Παίκτη, η οποία  κοινοποιείται  στην ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@opap.gr  ή και με  το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η  καταγγελία επιφέρει λύση της Σύμβασης από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο. Για το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης.

22.2 Οι διατάξεις των όρων 5, 6, 10 έως 14, 17 και 19 διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης αυτής.

23. Εκχώρηση

23.1 Ο Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

24. Λοιποί Όροι

24.1 Οι παρόντες όροι, καθώς και οι πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζει.

24.2 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε όρου της παρούσας Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με  αυτές.

24.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή ισχύς των υπόλοιπων όρων της Σύμβασης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιούται να αναπροσαρμόζει όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, στο μέτρο του δυνατού, το περιεχόμενό του.

24.4 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν τη Σύμβαση, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Πολιτική Cookies & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την ενημέρωσή μας και να μάθετε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (στο εξής και χάριν συντομίας: τα «Τυχερά Παίγνια» ) και συγκεκριμένα μέσω των Διαδικτυακών Σημείων της ΟΠΑΠ Α.Ε με τη χρήση κινητών ή μη συσκευών καθώς και τη χρήση οποιουδήποτε μέσου δύναται να προσφέρει στο μέλλον η σύγχρονη τεχνολογία.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Διαδικτυακών της Σημείων, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.
Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Νόμο 4624/2019 καθώς και τον υπ’ αριθμόν 2016/679 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Κατά την περιήγησή σας στα Διαδικτυακά Σημεία της ΟΠΑΠ Α.Ε, κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων και τη συμμετοχή σας στα παίγνια αυτά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα:
 
•    Στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπως: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στον λογαριασμό ΔΕΚΟ που θα σας ζητηθεί
•    Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
•    Πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του Λογαριασμού Παίκτη, όπως: διαθέσιμο υπόλοιπο, καταθέσεις, αναλήψεις, στοιχεία μέσων πληρωμής (π.χ. ΙΒΑΝ, κάρτες) που χρησιμοποιούνται από τον παίκτη για την κατάθεση τους ποσού συμμετοχής ή ανάληψη κερδών. 
•    Πληροφορίες σχετικές με την παικτική συμπεριφορά σας, την περιήγησή σας στις  ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχονται τυχερά παίγνια και τη χρήση των Mobile App όπως: προτιμήσεις χρήσεως δικτυακών τόπων, αναφορές σφαλμάτων λογισμικού, δεδομένα τοποθεσίας, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies/trackers, ώρα και ημερομηνία σύνδεσης, διευθύνσεις IP.
•    Λοιπές πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: υποβολή παραπόνων ή σχολίων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τα οποία τηρείται αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών με το τηλεφωνικό μας κέντρο και αρχείο ηλεκτρονικής γραπτής επικοινωνίας (e-mails, chat sessions).

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. από τους Παίκτες της ή/και τρίτους θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:
i.    Επεξεργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση των όρων της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και την παροχή των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων προς εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:

 • Για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διαχείριση του εκάστοτε Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.
 • Για τη διαχείριση των στοιχημάτων και των συμμετοχών σε άλλα Τυχερά Παίγνια και την επεξεργασία των συναλλαγών που καταρτίζονται μέσω των  Διαδικτυακών Σημείων , συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών.
 • Για την επικοινωνία με τους κατόχους λογαριασμού προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με εκκρεμότητες ή πρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του λογαριασμού, για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του λογαριασμού ή σημαντικές αλλαγές υπηρεσιών και αλλαγές στους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων)
 • Για υποστηρικτικές εργασίες, όπως η επιβεβαίωση χρήστη, η επίλυση σφαλμάτων, η ασφάλεια των Διαδικτυακών Σημείων και η παροχή εξυπηρέτησης Παίκτη.
 • Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές μέσω της επεξεργασίας καταγεγραμμένης προφορικής ή γραπτής (ηλεκτρονικής ή/και έντυπης) επικοινωνίας.

ii.    Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:

 • Για τη συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως των διατάξεων που ρυθμίζουν την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν το Υπεύθυνο Παιχνίδι.
 • Για τη διεξαγωγή απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας, επαλήθευσης των μέσων πληρωμής ή/και ανάληψης κερδών, επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας και διακρίβωσης της ηλικίας των Πελατών μέσω του ελέγχου των εγγράφων ταυτοποίησης και χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας ώστε να εξακριβωθεί ότι αυτά ανήκουν πράγματι σε εσάς.
 • Για την παρακολούθηση των συναλλαγών με σκοπό την αποτροπή ή την εξακρίβωση τυχόν περιπτώσεων απάτης, μη κανονικού στοιχηματισμού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για θέματα αθλητικής ακεραιότητας κ.ά.

iii.    Επεξεργασίες απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ειδικότερα:

 • Για τη βελτίωση και επιχειρηματική ανάπτυξη των παρεχόμενων μέσω των Ιστοσελίδων  υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, μέσω αξιοποίησης συγκεντρωτικών στοιχείων χρήσης των Διαδικτυακών Σημείων. Επίσης για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Πελατών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ιδίως μέσω της αναγνώρισης του παίκτη όταν καλεί στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να λαμβάνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και ο εκπρόσωπος που τον εξυπηρετεί να έχει άμεσα διαθέσιμη την πλήρη εικόνα του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Στο πλαίσιο αυτών των καθαρά εσωτερικών διαχειριστικών σκοπών, δημιουργείται προφίλ παίκτη (κατηγοριοποίηση σε βαθμίδα με βάση τα στοιχεία της παικτικής συμπεριφοράς) με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, χωρίς να παράγονται όμως για αυτόν οποιαδήποτε σημαντικά αποτελέσματα.
 • Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς που μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε από εσάς σχετικά με την εμπειρία σας ως παίκτη και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τις απαντήσεις σας.
 • Ειδικότερα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που παρέχει ο χρήστης θα χρησιμοποιείται επιπλέον για την άμεση ενημέρωσή του, σε περίπτωση που εντοπιστούν ενέργειες του ηλεκτρονικού του λογαριασμού που γεννούν εύλογες υποψίες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ή απάτης, χωρίς τα ανωτέρω να συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης από την πλευρά της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί εντοπισμού κάθε τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή ύποπτων συναλλαγών.

iv.    Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας, ειδική συγκατάθεση, που παρέχετε με επιλογή του σχετικού πεδίου κατά την εγγραφή σας ή μεταγενέστερα. Εάν το επιθυμείτε, η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Για να κατανοήσει τις προτιμήσεις σας με βάση την παικτική σας συμπεριφορά,  προκειμένου να σας αποστέλλει προσωποποιημένη προωθητική επικοινωνία με προσφορές που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας, Bonus / Free bets ανάλογα με την παικτική σας συμπεριφορά, να σας ενημερώνει για τους πόντους που έχετε συλλέξει από τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιβράβευσης, καθώς και για τις επιβραβεύσεις/δώρα που δικαιούστε. Στο πλαίσιο αυτής της προσωποποιημένης εμπορικής επικοινωνίας, δημιουργείται προφίλ παίκτη με βάση όλα τα στοιχεία της παικτικής σας συμπεριφοράς, με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, χωρίς να παράγονται όμως για σημαντικά για εσάς αποτελέσματα.Για να σας αποστέλλουν γενική προωθητική επικοινωνία οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, όπως ενημερώσεις, νέα και προωθητικά μηνύματα σχετικά με τις εταιρείες και τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, εφόσον επιλέξετε το σχετικό πεδίο, θα λαμβάνετε επικοινωνία από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ που προσφέρουν τυχερά παίγνια (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε.) και από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου (TORA Wallet A.E., TORA Direct A.E.).
  Τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω επικοινωνίες είναι αυτά που επιλέγετε όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας (Ειδοποίηση κινητής συσκευής, e-mail, SMS, Viber/Whatsapp, τηλεφωνική κλήση, μέσα κοινωνική δικτύωσης (social media) στα οποία το προφίλ σας εντοπίζεται κατόπιν αναζήτησης βάσει του email σας ή του αριθμού κινητού σας τηλεφώνου).
 • •Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies/trackers στη συσκευή σας, μέσω του ειδικού ενημερωτικού πεδίου, στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή κινητών συσκευών του Ομίλου που περιηγείστε, συλλέγεται αυτόματα πληροφορία για εσάς, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη πλοήγηση, για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, καθώς και για εμπορική χρήση από εμάς και τους συνεργάτες μας.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όλους τους σκοπούς αυτούς ή για ορισμένους από αυτούς, ανά πάσα στιγμή μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό ή επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο (link) για τη διακοπή αποστολής μηνυμάτων, που περιλαμβάνεται στα προωθητικά μηνύματα που λαμβάνετε ή μέσω του ειδικού πεδίου ανάκλησης συγκατάθεσης για cookies/trackers που θα βρείτε στο κάτω μέρος της Πολιτικής Cookies της ιστοσελίδας του Ομίλου που χρησιμοποιείτε ή στις Ρυθμίσεις Απορρήτου μέσα από το μενού της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών του Ομίλου. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία i-iii. 
Αντίστοιχα, μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσετε και τις  επιλογές σας ως προς τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε μαζί σας για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι τρίτοι που εμπλέκονται στη διενέργεια πληρωμών ή είσπραξης κερδών από εσάς (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών) για το σκοπό ολοκλήρωσης συναλλαγών ή/και για το σκοπό ταυτοποίησης του παίκτη και των μέσων πληρωμής, συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία), όπως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων, μέσω των οποίων παρέχονται, υποστηρίζονται και προωθούνται εμπορικά οι υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων, πράκτορες των καταστημάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών μας. 
Τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και από παρόχους τεχνολογικών λύσεων όπως τα cookies/trackers, που υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτών των εργαλείων, για σκοπούς ασφάλειας πλοήγησης, αποθήκευσης προτιμήσεων εμφάνισης, ανάλυσης επισκεψιμότητας, μέτρησης παραπομπών από συνεργάτες, εμφάνισης προσωποποιημένων ειδοποιήσεων, καθώς και εμπορικής χρήσης από εμάς και τους συνεργάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ονομασία των εκάστοτε παρόχων και τους σχετικούς σκοπούς, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την Πολιτική Cookies (ιστοσελίδες) ή Πολιτική Trackers (εφαρμογές κινητών συσκευών) του αντίστοιχου Διαδικτυακού Σημείου.
Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ε.Ε. από τους παρόχους αυτούς και ιδίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, παρότι η σχετική αποθήκευση των δεδομένων γίνεται κυρίως στην Ε.Ε. και υπάρχουν σε ισχύ μέτρα για τη διαβίβαση αυτή, όπως αυστηρές συμβατικές ρήτρες. Σημειώνεται ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και το Ισραήλ, θεωρούνται επαρκώς ασφαλείς χώρες για τη διαβίβαση των δεδομένων σας.
Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.
Επίσης, στο πλαίσιο χρήσης των εργαλείων ανάλυσης και διαφήμισης για επιχειρήσεις, που παρέχονται από το Facebook (Facebook Business Tools), λειτουργούμε ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μαζί με την Meta Platforms Ireland Ltd, σύμφωνα και με το συμφωνητικό διαμοιρασμού δεδομένων, το οποίο – μεταξύ άλλων- ορίζει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής μας, σύμφωνα με τον GDPR, ως προς την από κοινού επεξεργασία. Η Meta Platforms Ireland είναι υπεύθυνη για την ικανοποίηση των αιτημάτων σου σύμφωνα με τα Άρθρα 15-20 GDPR, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από τη Meta Platforms Ireland μετά την από κοινού επεξεργασία. Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική δεδομένων της Meta Platforms Ireland.


Τέλος, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον κατά τα λοιπά δικαιούται ή οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στις καταρτισθείσες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της αλληλογραφίας) θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους και σε κάθε περίπτωση για πέντε (5) έτη από τη λήξη της πελατειακής σχέσης. Αναφορικά με το χρόνο διατήρησης των δεδομένων cookies, συμβουλευτείτε τα αναλυτικά χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην Πολιτική Cookies του Διαδικτυακού Σημείου που χρησιμοποιείτε.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
•    δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,
•    δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας,
•    δικαίωμα διαγραφής,
•    δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όταν αυτό προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία,
•    δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB),
•    δικαίωμα στην (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
•    δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας, καθώς και
•    δικαίωμα ανάκλησης οποιασδήποτε συγκατάθεσης έχετε δώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.
Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στην Εταιρεία. Το σχετικό αίτημα/αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας. 

Μπορείτε να περιμένετε απάντηση στο εν λόγω αίτημα εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του από την Εταιρεία. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε το απαιτεί.
Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή σας και το άνοιγμα του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας.

Αποποίηση

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε άτομα μικρότερα από είκοσι ενός (21) ετών και συνεπώς δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Οποιοδήποτε άτομο παρέχει τα στοιχεία του σε εμάς μέσω οποιωνδήποτε εκ των υπηρεσιών μας δηλώνει ότι είναι άνω των είκοσι ενός (21) ετών.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου μας.

Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε ουσιώδη τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Διαδικτυακά Σημεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η πλέον ενημερωμένη Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων  της ΟΠΑΠ Α.Ε, καθώς και εάν διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος  Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής. 

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Πολιτική Cookies & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Τι είναι η Σύμβαση Προσχώρησης

Το κείμενο που ακολουθεί ("Σύμβαση Προσχώρησης") περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει πρόσβαση, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στα τυχερά παίγνια που διεξάγει και διοργανώνει στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω του διαδικτύου.

Παρακαλούμε αφιέρωσε λίγο χρόνο και διάβασε αναλυτικά τους παρακάτω Όρους, καθώς περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου.

Επιλέγοντας "Συμφωνώ" κατά τη διαδικασία εγγραφής αποδέχεσαι πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, δεσμεύεσαι ότι τους κατανοείς και ότι συμμορφώνεσαι πλήρως και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός λογαριασμός σου.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείς και δεν αποδέχεσαι του Όρους της Σύμβασης Προσχώρησης δεν δημιουργείται ηλεκτρονικός λογαριασμός.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε  εποπτεύεται από την ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)" www.gamingcommission.gov.gr.

1. Σύμβαση Προσχώρησης

1.1. Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης (στο εξής: η "Σύμβαση") που καταρτίζεται σήμερα ανάμεσα σε εσάς (στη συνέχεια ο «Παίκτης») και την ΟΠΑΠ Α.Ε. (στο εξής: η "ΟΠΑΠ Α.Ε." ή η "Εταιρία") ρυθμίζει τη συμμετοχή σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στο στοίχημα και άλλα τυχερά παίγνια που διεξάγει και διοργανώνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω του διαδικτύου (στο εξής: τα "Τυχερά Παίγνια"), κατόπιν εγγραφής στα Διαδικτυακά Σημεία. Τα Διαδικτυακά Σημεία είναι διαδικτυακοί τόποι ή μέρη αυτών με κατάληξη «.gr», στους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε στα Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου, ανήκουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία τα διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.2. Όποιος συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια μέσω Διαδικτυακών Σημείων συμφωνεί να τηρεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης, το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων που είναι αναρτημένα στη σχετική ενότητα «Κανονισμοί» των Διαδικτυακών Σημείων και την Πολιτική Απορρήτου.   

2. Τροποποίηση όρων της Σύμβασης

2.1 Η Εταιρία μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους της Σύμβασης, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει μετά την έγκρισή της από την ΕΕΕΠ, η δε τροποποίηση θα ισχύει από την ημέρα της ανάρτησής τους στα Διαδικτυακά Σημεία. Η αποδοχή των τροποποιήσεων της Σύμβασης θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε από την ηλεκτρονική αποδοχή των νέων όρων από τον Παίκτη, ή σε κάθε περίπτωση από την πρώτη συνεδρία χρήσης του ηλεκτρονικού λογαριασμού του που ακολουθεί την γνωστοποίηση των νέων όρων με τα μέσα που προβλέπονται στην Παρούσα.

2.2. Σε περίπτωση που ο Παίκτης δεν συμφωνεί με την τροποποίηση της Σύμβασης, λύεται η παρούσα Σύμβαση και εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι με το οριστικό κλείσιμο και την εκκαθάριση του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

2.3 Η τυχόν αδυναμία οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους να επιβάλει κάποιο δικαίωμα ή όρο της Σύμβασης, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή του από αυτό το δικαίωμα ή τον όρο.

3. Στοιχεία Λογαριασμού Παίκτη

3.1 Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή νέου Παίκτη:
3.1.1. Προκειμένου να αποκτήσει ο Παίκτης δικαίωμα συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου υποχρεούται να ανοίξει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό  (εφεξής ο «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη»). Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί ένας νέος Παίκτης, είναι η συμπλήρωση των πεδίων της σχετικής φόρμας εγγραφής που είναι αναρτημένη στα Διαδικτυακά Σημεία. Με την υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής ο Παίκτης αιτείται τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού. Επιλέγοντας "Συμφωνώ" κατά τη διαδικασία εγγραφής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, και της Πολιτικής Απορρήτου σε συμμόρφωση με τους κανόνες  του εν ισχύ νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα Τυχερά Παίγνια στο βαθμό που αφορούν την παρούσα Σύμβαση.

3.1.2. Με την υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής ο Παίκτης παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. πληροφορίες τις οποίες η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα επεξεργαστεί σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου.

3.1.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει, κατά την απόλυτη κρίση της, κάθε επιπλέον πληροφορία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως κάθε φορά ισχύει, ή επιβάλλεται από δημόσιες αρχές, ή λόγω εσωτερικών της πολιτικών, όπως, ενδεικτικά, ταυτοποίησης ή αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προστασίας ανηλίκων ή αποτροπή απάτης.

3.1.4 Ο Παίκτης κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη συμπλήρωση των στοιχείων δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς και ακριβείς. Ο Παίκτης υποχρεούται να ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα, σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών, τις οποίες είχε δώσει κατά το χρόνο της εγγραφής του ή/και κατά το χρόνο της τελευταίας ενημέρωσης, που αυτός πραγματοποίησε, ως προς την ύπαρξη τέτοιων αλλαγών.

3.1.5. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ένας και μοναδικός για κάθε Παίκτη που εγγράφεται, για τη συμμετοχή του στο σύνολο των Τυχερών Παιγνίων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν παρέχει τη δυνατότητα στον Παίκτη να ανοίγει ή/και να χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν τέτοιο Λογαριασμό.
 

3.2. Όνομα Χρήστη (username) & Κωδικός Πρόσβασης (password)

3.2.1. Η παροχή υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων προϋποθέτει την εκ μέρους του Παίκτη συνδυασμένη χρήση Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, κατά περιόδους, να απαιτεί την αλλαγή του προσωπικού Ονόματος Χρήστη ή/και Κωδικού Πρόσβασης και να προβαίνει σε επαναρύθμιση του Κωδικού Πρόσβασης (reset password), για λόγους προστασίας των συναλλαγών του Παίκτη.

3.2.2. Ο Παίκτης αποδέχεται ότι ο συνδυασμός του Ονόματος Χρήστη (username) με τον Κωδικό Πρόσβασης (password) τον αντιπροσωπεύει και υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή του, στις όποιες συναλλαγές πραγματοποιεί μέσω των Διαδικτυακών Σημείων, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων και επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια προέρχεται και αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου του Παίκτη και μόνο.

3.2.3. Ο Παίκτης οφείλει να διατηρεί μυστικό το Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που του έχει δοθεί. Ρητά διευκρινίζεται ότι το Όνομα Χρήστη (username) είναι ένα και μοναδικό. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών συνιστάται προς τον Παίκτη όπως, κατά την επιλογή του Κωδικού Πρόσβασης (password), κάνει χρήση τόσο στοιχείων του λατινικού αλφαβήτου, με ταυτόχρονη χρήση μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων, όσο και αριθμών και σημείων στίξης.

3.2.4. Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι αναγνωρίζει πως ενεργεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μόνο για δικό του λογαριασμό, καθώς και ότι οφείλει να φροντίζει για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του Ονόματος Χρήστη (username) και του Κωδικού Πρόσβασης (password). Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνομης ή αντικανονικής χρήσης τους, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΟΠΑΠ Α.Ε., διαφορετικά ευθύνεται έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει από την παραπάνω αιτία.

3.2.5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

4. Διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη – Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

4.1 Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ευκρινές αντίγραφο εγκύρου και εν ισχύ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και ενδεχομένως κάθε άλλο πρόσθετο-συμπληρωματικό έγγραφο που τυχόν ζητήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής.

4.2 Τα έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη αποστέλλονται ή προσκομίζονται άμεσα σύμφωνα με τη διαδικασία που υποδεικνύει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στα Διαδικτυακά Σημεία. Αν ο Παίκτης δεν μπορέσει να επαληθεύσει την ταυτότητά του για δύο φορές, αποκλείεται μόνιμα από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

4.3 Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανοίγει έναν προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, που ισχύει για περιορισμένη χρονική διάρκεια αυστηρά ενός (1) μηνός. Στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη δεν επιτρέπεται να κατατεθεί συνολικό ποσό μεγαλύτερο από οκτακόσια (800) ευρώ. Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο Παίκτης υποχρεούται να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητάς του. Στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πιστώνεται οποιοδήποτε χρηματικό ποσό αντιστοιχεί σε τυχόν κέρδη από τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων. Ο Παίκτης δεν δικαιούται να εισπράξει κανένα ποσό, αν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς του.

4.4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2 και 4.3, η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί σε κλείσιμο του προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, οπότε ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω υπό την ενότητα που φέρει τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού".

5. Εγγυητικές Δηλώσεις – Απαγορεύσεις Παίκτη

5.1. Ο Παίκτης δηλώνει ότι:
α) είναι δικαιοπρακτικά ικανός,
β) έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του,
γ) χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αποκλειστικά και μόνο για δικό του λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου,
δ) χρησιμοποιεί χρηματικά ποσά που δεν προέρχονται από εγκληματικές ή παράνομες εν γένει δραστηριότητες ή ενέργειες,
ε) οφείλει να ενημερώσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας χορηγήθηκε κατά το χρόνο εγγραφής του ή/και μεταγενέστερα.

5.2 Επίσης, ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει πως απαγορεύεται ή/και δεν θα του επιτραπεί:
α) να ανοίγει ή/και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη,
β) να χρησιμοποιεί μέσα οικονομικών συναλλαγών τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.α.
γ) να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από οκτακόσια (800) ευρώ στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη,
δ) να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
ε) να συμμετέχει, ενώ έχει καταχωρισθεί στο μητρώο αυτο-αποκλεισμένων προσώπων,
στ) να συμμετέχει καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της πελατειακής σχέσης με την ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αθέμιτες συμπράξεις ("στήσιμο παιχνιδιών"),
ζ) να καταθέτει στον (προσωρινό ή μη) Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη χρήματα, που προέρχονται από εγκληματικές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

6. Καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη

6.1. Οι καταβολές από τον Παίκτη προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη γίνονται μόνο προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και μόνο έναντι της λήψης υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων που προσφέρει η τελευταία μέσω του διαδικτύου, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων μεταξύ δύο ή περισσότερων ηλεκτρονικών λογαριασμών Παικτών δεν επιτρέπεται.

6.2 Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι οι καταβολές που γίνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη γίνονται μόνο με σκοπό τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια.

6.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από τα κατατεθειμένα ποσά στους λογαριασμούς Παικτών τις τυχόν επιβαρύνσεις ή/και κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί από την ως άνω αιτία, ήτοι, ιδίως, την προμήθεια του πιστωτικού ιδρύματος, τα έξοδα ανοίγματος λογαριασμού, αμοιβές τρίτων κτλ., τα οποία και γνωστοποιεί, εκ των προτέρων, στον Παίκτη μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

6.4. Οι καταθέσεις ποσών στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες, ανεξαρτήτως του ποσού που τηρείται στον λογαριασμό του.

7. Επιβραβεύσεις (Bonus)

7.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες της. Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τα προγράμματα επιβράβευσης (loyalty programs) διαμορφώνονται, τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προς επιβράβευση Παικτών, και αναρτώνται στα Διαδικτυακά Σημεία.

7.2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε κατάργηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

8. Αναστολή Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

8.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναστέλλει τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ανά πάσα στιγμή στις εξής περιπτώσεις:
•    Όταν το ζητήσει η Ε.Ε.Ε.Π. ή άλλη αρμόδια Αρχή.
•    Στις περιπτώσεις που πιθανολογείται ότι οι πληροφορίες που έδωσε ο Παίκτης δεν είναι αληθείς, ή δεν ισχύουν πλέον και χρειάζεται να επικαιροποιηθούν.
•    Στις περιπτώσεις που πιθανολογείται συμπεριφορά που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
•    Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι η ακεραιότητα των δεδομένων του Παίκτη έχει αλλοιωθεί ή απειλείται.
•    Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων, όπως και κάθε τυχόν παραβίαση ή καταστρατήγηση των διατάξεων που διέπουν τα Τυχερά Παίγνια.
•    Σε περιπτώσεις που απειλείται η εύρυθμη λειτουργία ή/και ακεραιότητα των Τυχερών Παιγνίων.
•    Για σκοπούς Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

8.2 Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται  το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής λειτουργίας του.

9. Κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

9.1 Ο Παίκτης δύναται να ζητήσει το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη οποτεδήποτε, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ΟΠΑΠ A.E. σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες κλεισίματος λογαριασμού. Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβεί σε κλείσιμο ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, εφόσον συντρέχουν περιπτώσεις παραβίασης των όρων της Σύμβασης, των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν στη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, των διατάξεων περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων υπεύθυνης διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων. Για τον σκοπό αυτό ενημερώνει τον Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, όταν αυτό λάβει χώρα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

9.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιστρέφει στον Παίκτη στην περίπτωση κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού, το συντομότερο δυνατόν και έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού,  αφού προηγουμένως παρακρατήσει τα τυχόν έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις ή/και κόστη, στα οποία έχει ενδεχομένως υποβληθεί λόγω ύπαρξης στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη χρηματικών ποσών, τα οποία ο Παίκτης τελικά δεν χρησιμοποίησε για  συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια και τα οποία γνωστοποιεί, εκ των προτέρων, στον Παίκτη μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

9.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προβαίνει υποχρεωτικά και άμεσα στο κλείσιμο ενός προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, στην περίπτωση που ο Παίκτης έδωσε μη αληθείς πληροφορίες όσον αφορά στα στοιχεία της ταυτότητάς του κατά την εγγραφή του ή δεν υπέβαλε εντός ενός (1) μηνός τα έγγραφα που απαιτούνται για την επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του, ως όφειλε, ή παραβίασε τους όρους της Σύμβασης, του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εν γένει, και ιδίως των διατάξεων που συνδέονται με τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. Στην περίπτωση κλεισίματος ενός προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για τους παραπάνω λόγους, επιστρέφονται στον Παίκτη μόνο τα ποσά που δεν χρησιμοποίησε για τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια αφαιρουμένων τυχόν εξόδων, τελών ή και άλλων επιβαρύνσεων. Τυχόν κέρδη του Παίκτη από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια παρακρατούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και αθροίζονται στα αδιάθετα κέρδη.

10. Ευθύνη Παίκτη

10.1 Ο Παίκτης δηλώνει ότι η συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική του απόφαση.

10.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας, απαιτεί από τους Παίκτες της να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα προς απόδειξη και της ηλικίας τους και απαγορεύει τη συνέχιση της χρήσης των παρεχόμενων από μέρους της υπηρεσιών σε άτομα που δεν πληρούν τα όρια ηλικίας που θέτει ο νόμος.

10.3 Ο Παίκτης δηλώνει, επίσης, ότι κατανοεί πλήρως ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν προσφέρει, μέσω των Διαδικτυακών Σημείων, νομικές συμβουλές ή παρακίνηση συμμετοχής του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει, και ότι μόνο ο ίδιος ευθύνεται να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται διαρκώς με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

10.4 Σε περίπτωση παραβίασης από τον Παίκτη της Σύμβασης ή/και του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα Τυχερά Παίγνια, στο βαθμό που αφορούν στην παρούσα Σύμβαση, ο τελευταίος υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και τυχόν τρίτων που έλκουν δικαιώματα από την τελευταία, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

11. Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης

11.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων προς κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

11.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (πχ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP) ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στα Διαδικτυακά Σημεία, στο περιεχόμενο των Διαδικτυακών Σημείων και τις παρεχόμενες μέσω αυτών υπηρεσίες.

11.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα Διαδικτυακά Σημεία είναι σωστές, ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται, για την ασφάλεια των συστημάτων του Παίκτη (ενδεικτικά ζημία που προκαλείται από ιούς που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισμού (Η/W ή κινητές συσκευές ) ή λογισμικού (S/W) του Παίκτη, καθώς και την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Παίκτη (hacking) από τρίτους. Περαιτέρω, και παρά τις προσπάθειες που διενεργεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη διασφάλιση των δεδομένων των Παικτών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Παίκτης, σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.

11.4 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων και από ατελή και ανακριβή μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διορθώσει τα εμφανή λάθη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων (π.χ. λάθη που σχετίζονται με την ταυτότητα των Παικτών κ.λπ.).

11.5 H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία που προκαλείται από την τυχόν ακατάλληλη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη από τον ίδιο τον Παίκτη ή τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του εν λόγω λογαριασμού.

11.6 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια κερδών που προκλήθηκε από  τυχόν διακοπή των γεγονότων που περιέχονται στο δελτίο στοιχηματισμού.

11.7 Τα Διαδικτυακά Σημεία και το περιεχόμενο αυτών δεν αποτελεί ούτε σκοπεί στην αίτηση, πρόσκληση ή παρακίνηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου ή εγγραφή νέων Παικτών.

11.8 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για διαφυγόντα κέρδη Παίκτη από τη συμμετοχή ή μη σε Tυχερά Παίγνια.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία

12.1 Όλο το περιεχόμενο των Διαδικτυακών Σημείων, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι απεικονίσεις προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης η ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Παίκτης δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση των Διαδικτυακών Σημείων ή/και την παροχή των προσφερομένων μέσω αυτής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων.

12.2 Απαγορεύεται στον Παίκτη να αναπαράγει, μετατρέπει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αναδημοσιεύει, φορτώνει, αναρτά, μεταδίδει ή διανέμει με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και να συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη, συναίνεση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

12.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση των Διαδικτυακών Σημείων ή του περιεχομένου τους από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

13. Τήρηση αρχείου/Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - καταγραφή συναλλαγών και επικοινωνιών

13.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει αναρτήσει τους όρους που διέπουν την τήρηση αρχείου/ πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων - καταγραφή συναλλαγών και επικοινωνιών Πολιτική στη σχετική ενότητα "Πολιτική Απορρήτου" των Διαδικτυακών Σημείων.

14. Χρήση Διαδικτυακών Σημείων

Τα στοιχεία που παρέχονται στους Παίκτες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων ή μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως ενδεικτικά συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α, παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

14.1 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων προορίζονται για την παροχή συμβουλών ή συστάσεων, για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

14.2 Τα Διαδικτυακά Σημεία και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, από μέρους του Παίκτη, τυχόν άλλη χρήση των Διαδικτυακών Σημείων  ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό και δη παράνομο, συκοφαντικό, προσβλητικό ή άσεμνο. Ειδικότεροι όροι χρήσης Διαδικτυακών Σημείων παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα «Χρήση Διαδικτυακών Σημείων».

15. Χρήση Cookies

15.1 O Παίκτης δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται, προκειμένου να γίνει φιλική η επίσκεψη στα Διαδικτυακά Σημεία, να παρακολουθείται η επισκεψιμότητα σε αυτά και να συλλέγεται ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας, που στέλνει από το πρόγραμμα περιήγησής του το λεγόμενο "cookie".

15.2 Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, μέσω του φυλλομετρητή ιστού να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) ή στην οθόνη βοήθειάς του (help screen). Διευκρινίζεται ότι η απενεργοποίηση της συλλογής των cookies ενδεχομένως να περιορίσει τον Παίκτη στη χρήση των εν λόγω Διαδικτυακών Σημείων.

16. Υποβολή καταγγελίας

16.1 Οι Παίκτες διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν εγγράφως την ΟΠΑΠ Α.Ε.  για κάθε θέμα που άπτεται της παροχής από μέρους της υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, υποβάλλοντας έγγραφη καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη της νικητήριας στήλης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  complaints@opap.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μιας καταγγελίας είναι ότι πρέπει αφενός να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος και αφετέρου να καταγράφονται οι λόγοι καταγγελίας με σαφήνεια και ακρίβεια.

16.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη αποστέλλοντας απάντηση είτε επί του περιεχομένου της καταγγελίας είτε επί της προόδου των εργασιών διερεύνησης του περιεχομένου της καταγγελίας. Η απάντηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο Παίκτης κατά την αποστολή της καταγγελίας κι ως εκ τούτου τεκμαίρεται αμάχητα η παραλαβή της απάντησης από τον Παίκτη.

17. Επικοινωνία - Ενημέρωση Παικτών

17.1 Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στα Διαδικτυακά Σημεία και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε και της Ε.Ε.Ε.Π. προς πληρέστερη ενημέρωση των Παικτών επί των παιγνίων που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε..

17.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα επικοινωνεί με τον Παίκτη μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ή μέσω ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Παίκτης κατά την εγγραφή του. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης. Εφόσον, o Παίκτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές, δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών αυτών εάν ο Παίκτης δεν συμφωνεί με τον ως άνω τρόπο επικοινωνίας και τη λήψη αυτών των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων.

17.3 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

18. Υπεύθυνο Παιχνίδι

18.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις γενικές αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού των Τυχερών Παιγνίων θέλοντας να διασφαλίσει ότι οι Παίκτες της γνωρίζουν ότι η μη υπεύθυνη από μέρους τους συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

18.2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού και από σεβασμό προς τους Παίκτες της, έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στα Διαδικτυακά Σημεία στη σχετική ενότητα "ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ".

18.3 Ο Παίκτης δηλώνει ότι οφείλει να επισκεφθεί τον σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στα Διαδικτυκά Σημεία και φέρει την ένδειξη "ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ" προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

18.4 Ο Παίκτης σε κάθε περίπτωση δηλώνει ότι γνωρίζει ότι έχει μεταξύ άλλων το δικαίωμα να:
α) θέσει όρια στις χρηματικές καταβολές έναντι του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη τόσο σε ημερήσια, όσο και σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
β) να αιτηθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. την αύξηση του ορίου χρηματικών καταβολών που έχει θέσει. Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος ρητά διευκρινίζεται ότι δεν θα εφαρμόζεται πριν από την πάροδο 24 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
γ) να θέσει τον εαυτό του σε προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό ή σε προσωρινή αποχή από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα παρακάτω.

18.5 Η ΟΠΑΠ Α.Ε.  παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει, μέσω του Διαδικτυακού Σημείου, στον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μέσω του διαδικτύου. Εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, μετά την θέση αυτού σε αποκλεισμό.

18.6 Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τον διατηρεί απενεργοποιημένο για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού.

18.7 Αν ο Παίκτης επιλέξει τον οριστικό αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, να τον διατηρεί απενεργοποιημένο και να τερματίσει τη συμβατική σχέση. Για την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου πριν από το πέρας ενός (1) έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

18.8 Επιπλέον, παρέχεται στον Παίκτη δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, για είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Εφόσον ο Παίκτης επιλέξει την προσωρινή αποχή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για την περίοδο αυτή.

18.9 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη που αποκλείστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 18.6 και 18.7 καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

18.10 Η ΟΠΑΠ ΑΕ ενημερώνει τους Παίκτες της ότι μπορούν να υποβληθούν σε τεστ αυτοαξιολόγησης για εθισμό στα τυχερά παίγνια, το οποίο έχει αναρτηθεί στα Διαδικτυακά Σημεία ή/και να λάβουν τηλε-συμβουλευτική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη καλώντας στη γραμμή επικοινωνίας του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ 1114, η οποία λειτουργεί με την οικονομική υποστήριξη της ΟΠΑΠ ΑΕ.

18.11 Με την παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού.

18.12 Πριν από τη δημιουργία κάθε Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, προκειμένου να διαπιστώνει ότι το πρόσωπο που επιθυμεί την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται και δεν συνάπτεται η σύμβαση προσχώρησης.

18.13 Ο Παίκτης που αποκλείστηκε μόνιμα δεν μπορεί να συνάψει εκ νέου σύμβαση προσχώρησης με την Εταιρεία, πριν από το πέρας ενός (1) έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

18.14 Η ΟΠΑΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην αποστέλλεται οποιοδήποτε υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας σε Παίκτες που έχουν αποκλειστεί, προσωρινά ή μόνιμα, από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

18.15 Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται, στις υπηρεσίες στοιχημάτων που προσφέρει, να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης του στοιχήματος. Η πρόωρη εξαργύρωση διενεργείται στην αξία που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη από την ΟΠΑΠ ΑΕ κατά τη διακριτική της ευχέρεια και συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση. Αποδοχή από τον Παίκτη της πρόωρης εξαργύρωσης στοιχήματος δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαγορασθέντος στοιχήματος ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του στοιχηματικού γεγονότος.

19. Αποδεικτική ισχύς

19.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι η αποδεικτική αξία των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου είναι όμοια με αυτή των εγγράφων. Η αποθήκευση της συμμετοχής στο σύστημα συνιστά πλήρη απόδειξη της αίτησης συμμετοχής.

19.2 Σε περίπτωση εσφαλμένης διαβίβασης αίτησης συμμετοχής ή εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της αίτησης ή της εντολής, ή και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

19.3 Τα καταχωρισμένα στο Πληροφορικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία αυτής, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

20. Φόροι

20.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτού προβεί στην πίστωση των κερδών του Παίκτη, έχει προηγουμένως παρακρατήσει τον τυχόν φόρο που αναλογεί, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

20.2 Ο Παίκτης δικαιούται να λαμβάνει ετησίως βεβαίωση κερδών, σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες που καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

21. Πληρωμή κερδών

21.1 Η πίστωση των κερδών γίνεται άμεσα και μόνο σε λογαριασμό του Παίκτη, ο οποίος τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ρητά διευκρινίζεται ότι η σχετική εντολή πληρωμής του Παίκτη δίνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. εντός 24 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Διευκρινίζεται ότι για λόγους εμπιστευτικότητας των στοιχείων των μεγάλων νικητών, για κέρδη άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ο Παίκτης θα ενημερώνεται για τον τρόπο καταβολής τους αποκλειστικά από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο αυτό και μόνο θα έχει πρόσβαση στην εν λόγω πληροφορία.

21.2 Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα στον Παίκτη και στην ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά και την τυχόν επαλήθευση του Παίκτη τα οποία παραχωρεί στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της παρούσας Σύμβασης.

22. Διάρκεια Ισχύος-Καταγγελία

22.1 Η Σύμβαση συνομολογείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου και μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.  Η καταγγελία  γίνεται με την υποβολή  έγγραφης αίτησης κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον Παίκτη, η οποία  κοινοποιείται  στην ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@opap.gr  ή και με  το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η  καταγγελία επιφέρει λύση της Σύμβασης από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο. Για το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης.

22.2 Οι διατάξεις των όρων 5, 6, 10 έως 14, 17 και 19 διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης αυτής.

23. Εκχώρηση

23.1 Ο Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

24. Λοιποί Όροι

24.1 Οι παρόντες όροι, καθώς και οι πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζει.

24.2 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε όρου της παρούσας Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με  αυτές.

24.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή ισχύς των υπόλοιπων όρων της Σύμβασης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιούται να αναπροσαρμόζει όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, στο μέτρο του δυνατού, το περιεχόμενό του.

24.4 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν τη Σύμβαση, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Πολιτική Cookies & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την ενημέρωσή μας και να μάθετε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (στο εξής και χάριν συντομίας: τα «Τυχερά Παίγνια» ) και συγκεκριμένα μέσω των Διαδικτυακών Σημείων της ΟΠΑΠ Α.Ε με τη χρήση κινητών ή μη συσκευών καθώς και τη χρήση οποιουδήποτε μέσου δύναται να προσφέρει στο μέλλον η σύγχρονη τεχνολογία.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Διαδικτυακών της Σημείων, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.
Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Νόμο 4624/2019 καθώς και τον υπ’ αριθμόν 2016/679 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Κατά την περιήγησή σας στα Διαδικτυακά Σημεία της ΟΠΑΠ Α.Ε, κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων και τη συμμετοχή σας στα παίγνια αυτά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα:
 
•    Στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπως: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στον λογαριασμό ΔΕΚΟ που θα σας ζητηθεί
•    Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
•    Πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του Λογαριασμού Παίκτη, όπως: διαθέσιμο υπόλοιπο, καταθέσεις, αναλήψεις, στοιχεία μέσων πληρωμής (π.χ. ΙΒΑΝ, κάρτες) που χρησιμοποιούνται από τον παίκτη για την κατάθεση τους ποσού συμμετοχής ή ανάληψη κερδών. 
•    Πληροφορίες σχετικές με την παικτική συμπεριφορά σας, την περιήγησή σας στις  ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχονται τυχερά παίγνια και τη χρήση των Mobile App όπως: προτιμήσεις χρήσεως δικτυακών τόπων, αναφορές σφαλμάτων λογισμικού, δεδομένα τοποθεσίας, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies/trackers, ώρα και ημερομηνία σύνδεσης, διευθύνσεις IP.
•    Λοιπές πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: υποβολή παραπόνων ή σχολίων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τα οποία τηρείται αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών με το τηλεφωνικό μας κέντρο και αρχείο ηλεκτρονικής γραπτής επικοινωνίας (e-mails, chat sessions).

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. από τους Παίκτες της ή/και τρίτους θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:
i.    Επεξεργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση των όρων της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και την παροχή των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων προς εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:

 • Για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διαχείριση του εκάστοτε Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.
 • Για τη διαχείριση των στοιχημάτων και των συμμετοχών σε άλλα Τυχερά Παίγνια και την επεξεργασία των συναλλαγών που καταρτίζονται μέσω των  Διαδικτυακών Σημείων , συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών.
 • Για την επικοινωνία με τους κατόχους λογαριασμού προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με εκκρεμότητες ή πρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του λογαριασμού, για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του λογαριασμού ή σημαντικές αλλαγές υπηρεσιών και αλλαγές στους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων)
 • Για υποστηρικτικές εργασίες, όπως η επιβεβαίωση χρήστη, η επίλυση σφαλμάτων, η ασφάλεια των Διαδικτυακών Σημείων και η παροχή εξυπηρέτησης Παίκτη.
 • Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές μέσω της επεξεργασίας καταγεγραμμένης προφορικής ή γραπτής (ηλεκτρονικής ή/και έντυπης) επικοινωνίας.

ii.    Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:

 • Για τη συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως των διατάξεων που ρυθμίζουν την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν το Υπεύθυνο Παιχνίδι.
 • Για τη διεξαγωγή απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας, επαλήθευσης των μέσων πληρωμής ή/και ανάληψης κερδών, επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας και διακρίβωσης της ηλικίας των Πελατών μέσω του ελέγχου των εγγράφων ταυτοποίησης και χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας ώστε να εξακριβωθεί ότι αυτά ανήκουν πράγματι σε εσάς.
 • Για την παρακολούθηση των συναλλαγών με σκοπό την αποτροπή ή την εξακρίβωση τυχόν περιπτώσεων απάτης, μη κανονικού στοιχηματισμού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για θέματα αθλητικής ακεραιότητας κ.ά.

iii.    Επεξεργασίες απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ειδικότερα:

 • Για τη βελτίωση και επιχειρηματική ανάπτυξη των παρεχόμενων μέσω των Ιστοσελίδων  υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, μέσω αξιοποίησης συγκεντρωτικών στοιχείων χρήσης των Διαδικτυακών Σημείων. Επίσης για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Πελατών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ιδίως μέσω της αναγνώρισης του παίκτη όταν καλεί στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να λαμβάνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και ο εκπρόσωπος που τον εξυπηρετεί να έχει άμεσα διαθέσιμη την πλήρη εικόνα του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Στο πλαίσιο αυτών των καθαρά εσωτερικών διαχειριστικών σκοπών, δημιουργείται προφίλ παίκτη (κατηγοριοποίηση σε βαθμίδα με βάση τα στοιχεία της παικτικής συμπεριφοράς) με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, χωρίς να παράγονται όμως για αυτόν οποιαδήποτε σημαντικά αποτελέσματα.
 • Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς που μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε από εσάς σχετικά με την εμπειρία σας ως παίκτη και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τις απαντήσεις σας.
 • Ειδικότερα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που παρέχει ο χρήστης θα χρησιμοποιείται επιπλέον για την άμεση ενημέρωσή του, σε περίπτωση που εντοπιστούν ενέργειες του ηλεκτρονικού του λογαριασμού που γεννούν εύλογες υποψίες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ή απάτης, χωρίς τα ανωτέρω να συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης από την πλευρά της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί εντοπισμού κάθε τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή ύποπτων συναλλαγών.

iv.    Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας, ειδική συγκατάθεση, που παρέχετε με επιλογή του σχετικού πεδίου κατά την εγγραφή σας ή μεταγενέστερα. Εάν το επιθυμείτε, η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Για να κατανοήσει τις προτιμήσεις σας με βάση την παικτική σας συμπεριφορά,  προκειμένου να σας αποστέλλει προσωποποιημένη προωθητική επικοινωνία με προσφορές που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας, Bonus / Free bets ανάλογα με την παικτική σας συμπεριφορά, να σας ενημερώνει για τους πόντους που έχετε συλλέξει από τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιβράβευσης, καθώς και για τις επιβραβεύσεις/δώρα που δικαιούστε. Στο πλαίσιο αυτής της προσωποποιημένης εμπορικής επικοινωνίας, δημιουργείται προφίλ παίκτη με βάση όλα τα στοιχεία της παικτικής σας συμπεριφοράς, με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, χωρίς να παράγονται όμως για σημαντικά για εσάς αποτελέσματα.Για να σας αποστέλλουν γενική προωθητική επικοινωνία οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, όπως ενημερώσεις, νέα και προωθητικά μηνύματα σχετικά με τις εταιρείες και τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, εφόσον επιλέξετε το σχετικό πεδίο, θα λαμβάνετε επικοινωνία από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ που προσφέρουν τυχερά παίγνια (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε.) και από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου (TORA Wallet A.E., TORA Direct A.E.).
  Τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω επικοινωνίες είναι αυτά που επιλέγετε όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας (Ειδοποίηση κινητής συσκευής, e-mail, SMS, Viber/Whatsapp, τηλεφωνική κλήση, μέσα κοινωνική δικτύωσης (social media) στα οποία το προφίλ σας εντοπίζεται κατόπιν αναζήτησης βάσει του email σας ή του αριθμού κινητού σας τηλεφώνου).
 • •Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies/trackers στη συσκευή σας, μέσω του ειδικού ενημερωτικού πεδίου, στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή κινητών συσκευών του Ομίλου που περιηγείστε, συλλέγεται αυτόματα πληροφορία για εσάς, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη πλοήγηση, για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, καθώς και για εμπορική χρήση από εμάς και τους συνεργάτες μας.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όλους τους σκοπούς αυτούς ή για ορισμένους από αυτούς, ανά πάσα στιγμή μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό ή επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο (link) για τη διακοπή αποστολής μηνυμάτων, που περιλαμβάνεται στα προωθητικά μηνύματα που λαμβάνετε ή μέσω του ειδικού πεδίου ανάκλησης συγκατάθεσης για cookies/trackers που θα βρείτε στο κάτω μέρος της Πολιτικής Cookies της ιστοσελίδας του Ομίλου που χρησιμοποιείτε ή στις Ρυθμίσεις Απορρήτου μέσα από το μενού της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών του Ομίλου. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία i-iii. 
Αντίστοιχα, μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσετε και τις  επιλογές σας ως προς τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε μαζί σας για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι τρίτοι που εμπλέκονται στη διενέργεια πληρωμών ή είσπραξης κερδών από εσάς (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών) για το σκοπό ολοκλήρωσης συναλλαγών ή/και για το σκοπό ταυτοποίησης του παίκτη και των μέσων πληρωμής, συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία), όπως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων, μέσω των οποίων παρέχονται, υποστηρίζονται και προωθούνται εμπορικά οι υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων, πράκτορες των καταστημάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών μας. 
Τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και από παρόχους τεχνολογικών λύσεων όπως τα cookies/trackers, που υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτών των εργαλείων, για σκοπούς ασφάλειας πλοήγησης, αποθήκευσης προτιμήσεων εμφάνισης, ανάλυσης επισκεψιμότητας, μέτρησης παραπομπών από συνεργάτες, εμφάνισης προσωποποιημένων ειδοποιήσεων, καθώς και εμπορικής χρήσης από εμάς και τους συνεργάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ονομασία των εκάστοτε παρόχων και τους σχετικούς σκοπούς, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την Πολιτική Cookies (ιστοσελίδες) ή Πολιτική Trackers (εφαρμογές κινητών συσκευών) του αντίστοιχου Διαδικτυακού Σημείου.
Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ε.Ε. από τους παρόχους αυτούς και ιδίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, παρότι η σχετική αποθήκευση των δεδομένων γίνεται κυρίως στην Ε.Ε. και υπάρχουν σε ισχύ μέτρα για τη διαβίβαση αυτή, όπως αυστηρές συμβατικές ρήτρες. Σημειώνεται ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και το Ισραήλ, θεωρούνται επαρκώς ασφαλείς χώρες για τη διαβίβαση των δεδομένων σας.
Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.
Επίσης, στο πλαίσιο χρήσης των εργαλείων ανάλυσης και διαφήμισης για επιχειρήσεις, που παρέχονται από το Facebook (Facebook Business Tools), λειτουργούμε ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μαζί με την Meta Platforms Ireland Ltd, σύμφωνα και με το συμφωνητικό διαμοιρασμού δεδομένων, το οποίο – μεταξύ άλλων- ορίζει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής μας, σύμφωνα με τον GDPR, ως προς την από κοινού επεξεργασία. Η Meta Platforms Ireland είναι υπεύθυνη για την ικανοποίηση των αιτημάτων σου σύμφωνα με τα Άρθρα 15-20 GDPR, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από τη Meta Platforms Ireland μετά την από κοινού επεξεργασία. Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική δεδομένων της Meta Platforms Ireland.


Τέλος, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον κατά τα λοιπά δικαιούται ή οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στις καταρτισθείσες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της αλληλογραφίας) θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους και σε κάθε περίπτωση για πέντε (5) έτη από τη λήξη της πελατειακής σχέσης. Αναφορικά με το χρόνο διατήρησης των δεδομένων cookies, συμβουλευτείτε τα αναλυτικά χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην Πολιτική Cookies του Διαδικτυακού Σημείου που χρησιμοποιείτε.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
•    δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,
•    δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας,
•    δικαίωμα διαγραφής,
•    δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όταν αυτό προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία,
•    δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB),
•    δικαίωμα στην (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
•    δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας, καθώς και
•    δικαίωμα ανάκλησης οποιασδήποτε συγκατάθεσης έχετε δώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.
Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στην Εταιρεία. Το σχετικό αίτημα/αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας. 

Μπορείτε να περιμένετε απάντηση στο εν λόγω αίτημα εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του από την Εταιρεία. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε το απαιτεί.
Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή σας και το άνοιγμα του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας.

Αποποίηση

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε άτομα μικρότερα από είκοσι ενός (21) ετών και συνεπώς δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Οποιοδήποτε άτομο παρέχει τα στοιχεία του σε εμάς μέσω οποιωνδήποτε εκ των υπηρεσιών μας δηλώνει ότι είναι άνω των είκοσι ενός (21) ετών.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου μας.

Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε ουσιώδη τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Διαδικτυακά Σημεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η πλέον ενημερωμένη Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων  της ΟΠΑΠ Α.Ε, καθώς και εάν διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος  Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής. 

Παίξτε με ασφάλεια. Παίξτε με ασφάλεια. Παίξτε υπεύθυνα.
Το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι κεντρικό στην αποστολή του ΟΠΑΠ. Δεσμευόμαστε να κάνουμε τα παιχνίδια και τα στοιχήματα ασφαλέστερα για όλους τους ανθρώπους.