BONUS πρώτου δελτίου 100% για εγγραφές από 02/08/2021 και μετά  Το μέγιστο ποσό της επιβράβευσης μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 5€.

​​​

BONUS πρώτου δελτίου 100% για εγγραφές από 02/08/2021 και μετά 
Το μέγιστο ποσό της επιβράβευσης μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 5€.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα επιβράβευσης παικτών. Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών στο Tzoker.gr. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.
 2. Τα προγράμματα επιβράβευσης παικτών απευθύνονται μόνο σε παίκτες άνω των 21 ετών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και έχουν συναινέσει ρητά στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας καθώς και στην επεξεργασία της παικτικής τους συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης.
 3. Οι δικαιούχοι δώρων και ειδικών προνομίων που προκύπτουν είτε κατόπιν διεξαγωγής κληρώσεως είτε χωρίς τη διεξαγωγή κληρώσεως θα ενημερώνονται για αυτά και τον τρόπο παραλαβής τους μέσω προσωποποιημένου γραπτού μηνύματος ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο κινητό τηλέφωνο που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους.
 4. Το μέγιστο μπόνους που μπορεί να λάβει κάποιος παίκτης είναι 5€. Παράδειγμα: Στο πρώτο δελτίο που θα καταθέσει ο παίκτης στο Tzoker.gr από τη λήψη της επιβράβευσης, θα λάβει το 100% της αξίας του εν λόγω δελτίου σε μορφή ποσού στον λογαριασμό του. Για δελτίο αξίας άνω των 5€ (π.χ. 10€) η επιβράβευση θα ανέρχεται σε 5€. Για δελτίο αξίας κάτω των 5€ (π.χ. 4€) θα λάβει ισόποση επιβράβευση αξίας 4€. Εάν ο παίκτης καταθέσει και άλλα δελτία ΔΕΝ θα λάβει ισόποσα μπόνους. Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά στην αξία του πρώτου δελτίου που θα κατατεθεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς.
 5. Το μπόνους θα πιστώνεται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του παίκτη στο Tzoker.gr, αυτόματα μετά την τοποθέτηση του πρώτου δελτίου, από την έναρξη ισχύος του προγράμματος επιβράβευσης. Εφόσον ο παίκτης δεν επιθυμεί να λάβει το συγκεκριμένο μπόνους ως μέρος του προγράμματος επιβράβευσης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του tzoker.gr και να ζητήσει την απενεργοποίηση του.
 6. Το ποσό που προέρχεται από την πίστωση του μπόνους είναι διαθέσιμο για κατάθεση δελτίων ΜΟΝΟ όταν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως το υπόλοιπο από το κύριο πορτοφόλι του πελάτη.
 7. Για να μπορέσει να προχωρήσει σε ανάληψη του ποσού που αντιστοιχεί στο μπόνους, ο παίκτης θα χρειαστεί να έχει καταθέσει δελτία στο Tzoker.gr των οποίων η συνολική αξία ισούται με 1 φορά την αξία του μπόνους.
 8. Ο παίκτης θα έχει στη διάθεσή του χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημέρα έναρξης ισχύος της επιβράβευσης για να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις ανάληψης. Αν αυτό δε συμβεί εντός του αυτού χρονικού διαστήματος τότε το tzoker.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τόσο το ποσό του μπόνους
 9. Κάθε εγγεγραμμένος παίκτης θα μπορεί να ενημερωθεί για το ποσό που απομένει ώστε να εκκαθαρισθεί το μπόνους (και να γίνει αναλήψιμο), μετά την επιτυχή σύνδεσή του στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό του στην ιστοσελίδα www.tzoker.gr επιλέγοντας την ενότητα ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στο προσωπικό του προφίλ
 10. Το tzoker.gr διατηρεί το δικαίωμα της μη ενεργοποίησης της επιβράβευσης που αφορά στο μπόνους πρώτης κατάθεσης ή οποιονδήποτε άλλων μπόνους/επιβραβεύσεων προς τους εγγεγραμμένους παίκτες του, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των λογαριασμών των παικτών αυτών.
 11. Οι εγγεγραμμένοι παίκτες μπορούν να έχουν μόνο ένα ενεργό μπόνους κάθε φορά. Για την απόκτηση κάποιου άλλου μπόνους, θα πρέπει αρχικά το ενεργό μπόνους να έχει εκπληρωθεί ή να έχει κλείσει (λήξει η διάρκεια ισχύος του).
 12. Οι επιβραβεύσεις του Tzoker.gr προορίζονται αποκλειστικά για παίκτες που παίζουν για ψυχαγωγία και είναι στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση της ΟΠΑΠ Α.Ε. να περιορίσει το δικαίωμα των παικτών να συμμετάσχουν σε ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε επιβράβευσης.
 13. Εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε παιχνίδια που διατίθενται μέσω Διαδικτύου κι ως εκ τούτου δεν δικαιούται συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης παικτών.
 14. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης, εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ).
 15. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.
 16. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί ο παίκτης για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα επιβράβευσης, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις, παράλειψης χρήσης οποιοδήποτε ειδικού προνομίου ή μη παραλαβής δώρου ή μη συμμόρφωσης του παίκτη με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κλπ.
 17. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους χρήσης του προγράμματος επιβράβευσης ή/και να καταργήσει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Ως εκ τούτου ο Παίκτης υποχρεούται όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον οδηγό Παιγνίων που σχετίζονται με το πρόγραμμα επιβράβευσης.
 18. Ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις του Tzoker.gr