ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Οκτώβριος με δώρα στο Tzoker.gr»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) Α.Ε.», η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 112 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια επιβράβευσης με την ονο­­μα­­σία “ Οκτώβριος με δώρα στο Tzoker.gr ” που εμπίπτει στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεων της Διοργανώτριας που αφορά στην επιβράβευση των παικτών που συμμετέχουν διαδικτυακά στο τυχερό παίγνιο Τζόκερ είτε μέσω του ιστοτόπου διεξαγωγής αυτού ήτοι www.tzoker.gr είτε μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές Τζόκερ (εφεξής «η Προωθητική Ενέρ­γεια»)υπό τους ακόλουθους όρους:

 1. Αντικείμενο και Διάρκεια της Ενέργειας Επιβράβευσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μία και μόνο κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18/10/2021 στις 14:00 στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.», Λ. Αθηνών 112. Για την συμμετοχή είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον δελτίου, ελάχιστης αξίας 0,50€, κατά τη διάρκεια ισχύος της επιβράβευσης. Κάθε στήλη αξίας 0,50€ αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δελτία τα οποία κατατίθενται εντός της διάρκειας ισχύος της επιβράβευσης και προπληρώνονται ώστε να συμμετάσχουν σε μελλοντικές συνεχόμενες κληρώσεις, συμμετέχουν κανονικά. Μεταξύ των δώρων που θα κληρωθούν στις 18/10/2021 συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

50 Δωροεπιταγές αξίας 50€ έκαστη για εξαργύρωση στο δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Η διάρκεια ισχύος κάθε δωροεπιταγής είναι για 2 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης ή ενεργοποίησης της.                                         
 • Οι δωροεπιταγές δεν εξαργυρώνονται, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλες δωροεπιταγές.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά στα φυσικά καταστήματα, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο www.kotsovolos.gr   
 • Βασική προϋπόθεση ότι η αξία της κάθε δωροεπιταγής θα πρέπει να εξαργυρώνεται σε μια αγορά ενός η περισσοτέρων αγαθών.
 • Οι δωροεπιταγές δύναται να εξαργυρώνονται σε όλες τις κατηγορίες ειδών που διαθέτει το κατάστημα                   

 

 1. Η διάρκεια ισχύος της επιβράβευσης άρχεται την 30/09/2021 και ώρα 22:00 και λήγει την 17/10/2021 και ώρα 23:59. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της επιβράβευσης, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα  www.tzoker.gr. Επιπλέον, για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στην επιβράβευση (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να έχει ενεργό λογαριασμό στο www.tzoker.gr, να έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει εμπορική επικοινωνία επιλέγοντας το σχετικό πεδίο (εφεξής “opt-in”), να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της ταυτοποίησης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού, και να προχωρήσει σε ηλεκτρονική κατάθεση δελτίου μέσω του www.tzoker.gr ή της εφαρμογής του Tzoker. Όλοι οι εγγεγραμμένοι παίκτες που έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, εφόσον αποδεχθούν ρητώς, πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Παίκτες που έχουν εγγραφεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις ανωτέρω ενέργειες μέχρι το χρόνο λήξης του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα την υπηρεσία, αλλά δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην κλήρωση.
 2. Οι συμμετοχές όσων έχουν πραγματοποιήσει και τα προαναφερθέντα βήματα και έχουν αποδεχθεί ρητώς, πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, θεωρούνται έγκυρες.

 1. Στις 18/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στα κεντρικά Γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενώπιων εκπροσώπων της εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατανομή των επάθλων.

 1. Κάθε Συμμετέχων λαμβάνει από μία συμμετοχή στην κλήρωση της 18/10/2021 με κάθε στήλη αξίας 0,50€ που κατατίθεται με δελτίο συμμετοχής στο tzoker.gr καθόλη την διάρκεια ισχύος της επιβράβευσης, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτή.
 2. Η συμμετοχή στην επιβράβευση προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρία ΟΠΑΠ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της επιβράβευσης επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών προκύψει κατά την καταφόρτωση της εφαρμογής από τον εκάστοτε πάροχο. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά, πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.tzoker.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της ΟΠΑΠ ΑΕ για την ανωτέρω αιτία.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει αποκλειστικά και μόνο κάθε φυσι­κό πρόσωπο ηλικίας άνω των 21 ετών που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχει ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται ανωτέρω (login, opt in, ταυτοποίηση και κατάθεση δελτίου) Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, των Συνεργατών και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, β) τα πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα στην οργάνωση και διαχείριση της Ενέργειας και της κλήρωσης, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώ­πων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό (δ) όσοι δεν έχουν αποδεχτεί ρητά, πλήρως και ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους

Η Διοργανώτρια  δύναται να αποκλείει από την επιβράβευση, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε όρο του παρόντος. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

 1. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου, ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 1. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται, ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με του παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Επάθλου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

 1. Την παράδοση των δώρων και την επικοινωνία με τους νικητές αναλαμβάνει η Διοργανώτρια.

Σε περίπτωση κλήρωσης Συμμετέχοντος, η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού , τηλεφωνικά, είτε μέσω email με τον εκάστοτε νικητή. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο νικητής εντός 72 ωρών, τότε χάνει το δικαίωμα επί του επάθλου του και το έπαθλο αυτό περνάει αυτόματα στον 1ο επιλαχόντα, με τον οποίο γίνεται αντίστοιχα απόπειρα επικοινωνίας όπως αμέσως ανωτέρω περιγράφεται. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο 1ος επιλαχών εντός 72 ωρών, τότε χάνει το δικαίωμα επί του επάθλου του και το έπαθλο αυτό περνάει στον 2ο επιλαχόντα. Η Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα ανακοίνωσης των στοιχείων των νικητών σε οποιοδήποτε από τα κανάλια της (διαδίκτυο, εφαρμογές κινητών, ιστοσελίδες τρίτων, Social Media, YouTube κλπ.), καθώς και στο διαδίκτυο, την τηλεόραση ή και τον κινηματογράφο για όσο χρόνο και όπου κρίνεται απαραίτητο από την Διοργανώτρια, με Δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ ή στα social media (Facebook, Instagram και YouTube) καθώς επίσης και αξιοποίησης φωτογραφιών του εκάστοτε νικητή και video με δηλώσεις του, αλλά και τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις της Διοργανώτριας, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω.

 1. Προσωπικά δεδομένα

Προτεραιότητες της ΟΠΑΠ

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΟΠΑΠ. Η ΟΠΑΠ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι Συμμετέχοντες, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΟΠΑΠ δεν συλλέγει πληροφορίες για τους Συμμετέχοντες από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Οι παρακάτω όροι σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων αφορούν αποκλειστικά τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο χρήσης της εφαρμογής, διέπεται από την ενημέρωση προσωπικών δεδομένων που αφορά κάθε χρήστη της εφαρμογής και όχι μόνο τους Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.

Σκοποί και βάση επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΟΠΑΠ. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η παροχή πρόσθετων στοιχείων πλέον αυτών που παρέχει κάθε παίκτης για τη δημιουργία λογαριασμού για τη συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ μέσω διαδικτύου. Η ΟΠΑΠ ελέγχει εάν ο παίκτης πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, όπως περιγράφονται ανωτέρω και σε περίπτωση που τις πληροί συμμετέχει στις κληρώσεις. Το ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία επικοινωνίας του παίκτη θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό συμμετοχής του στις κληρώσεις του Προγράμματος «Οκτώβριος με δώρα στο Tzoker.gr», καθώς και για τη σχετική ενημέρωση σε περίπτωση κλήρωσης του παίκτη και κατ’ επέκταση απόδοσης των δώρων.

Επιπλέον, σε περίπτωση κλήρωσης, οι Συμμετέχοντες καλούνται να επιβεβαιώσουν στην ΟΠΑΠ τα στοιχεία τους μέσω e mail και να αποδεχθούν το δώρο, προκειμένου να δρομολογηθεί η αποστολή του δώρου τους από την ΟΠΑΠ. Παράλληλα παρέχεται εκ νέου ενημέρωση στους νικητές σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων τους ως αναφέρεται στην παράγραφο ΙΙ και καλούνται οι παίκτες να δηλώσουν άμεσα τυχόν αντίρρηση στη δημοσίευση των στοιχείων τους. Η δημοσίευση των στοιχείων των νικητών κρίνεται αναγκαία από την ΟΠΑΠ για λόγους διαφάνειας του προγράμματος και προβλέπεται στους όρους του Προγράμματος, συνεπώς βασίζεται στο έννομο συμφέρον της ΟΠΑΠ να διασφαλίσει την αξιοπιστία του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση οι νικητές δικαιούνται να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη δημοσίευση των στοιχείων τους, αλλά στην περίπτωση αυτή, όπως ορίζεται ανωτέρω, η ΟΠΑΠ δύναται να μην αποδώσει τα δώρα.

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων γίνεται μόνο από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα «Οκτώβριος με δώρα στο Tzoker.gr» θα διατηρούνται από την ΟΠΑΠ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και στην περίπτωση των νικητών, όσο διάστημα απαιτείται ώστε να παραδοθεί το δώρο και σε κάθε περίπτωση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει δύο (2) έτη μετά την εγγραφή του Συμμετέχοντος, εκτός εάν ζητηθεί η διαγραφή του νωρίτερα ή εάν απαιτηθεί για λόγους συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση ή επιδίωξης εννόμου συμφέροντος του ΟΠΑΠ η περαιτέρω διατήρησή τους. Τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα “ Οκτώβριος με δώρα στο Tzoker.gr ” και όχι την καταγραφή των στοιχείων τους ως παίκτες OΠΑΠ, τα οποία διατηρούνται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που αφορά το παίγνιο ΤΖΟΚΕΡ.

Δικαιώματα Συμμετεχόντων

Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθούν, κατόπιν αιτήματός τους, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αποστέλλοντας αίτημα στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, ως κατωτέρω.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα , οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mailto:dpo@opap.gr.

Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mailto: contact@dpa.gr

Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Η ΟΠΑΠ τηρεί με αυστηρότητα πολιτικές ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία τους από:

Παράνομη πρόσβαση

Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη

Παράνομη τροποποίηση

Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παροχή Υποστήριξης

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με τη συμμετοχή στην ενέργεια επιβράβευσης «Οκτώβριος με δώρα στο Tzoker.gr » οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αναφορά στην προσφορά “Οκτώβριος με δώρα στο Tzoker.gr” τηλεφωνώντας στο Τμήμα Call Center ΟΠΑΠ, στο τηλέφωνο 18280

 1. Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/ χρήστες, μέσω της σελίδας της ενέργειας επιβράβευσης “Οκτώβριος με δώρα στο Tzoker.gr”.

 1. Δηλώσεις – εγγυήσεις εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι Συμμετέχοντες στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε αυτή. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και δεσμεύονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

Τα προσωπικά τους στοιχεία στη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Γνωρίζουν ότι για τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια απαιτείται η καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές η Διοργανώτρια:

Θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα για να επικοινωνήσει μαζί τους.

Θα δημοσιεύσει τα στοιχεία τους στον κατάλογο των νικητών (ο οποίος δύναται να αναπαραχθεί παγκοσμίως και στο διηνεκές, σε οποιοδήποτε από τα κανάλια της Διοργανώτριας online και offline (διαδίκτυο, εφαρμογές κινητών, websites τρίτων, Social Media, YouTube κλπ.), καθώς και στο διαδίκτυο, την τηλεόραση ή και τον κινηματογράφο για όσο χρόνο και όπου κρίνεται απαραίτητο από την Διοργανώτρια, υπό τον όρο ότι οι νικητές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν τη δημοσίευση των στοιχείων τους.

Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης προϋποθέτει ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, συσχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την παρούσα επιβράβευσης ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας ισχύος της επιβράβευσης). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στην επιβράβευση. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στην παρούσα ενέργεια επιβράβευσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 1. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους Συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

 1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας και των Εταιρειών και των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με την ενέργεια επιβράβευσης, την εφαρμογή των όρων, τη διαδικασία δημοσίευσης & χρήσης των φωτογραφιών, την επιλογή αυτών, υπό τον όρο ότι έχει δηλώσει ότι επιθυμεί τη δημοσίευση των στοιχείων του, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια επιβράβευσης.

 1. Δημοσιότητα

Oι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας της επιβράβευσης στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο Tzoker.gr