Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα πιστότητας (Tzoker Loyalty). Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών Tzoker.gr. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.

2. Η επιβράβευση ισχύει μόνο για τους εγγεγραμμένους παίκτες στο Tzoker.gr που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

3.Δικαίωμα συμμετοχής στην επιβράβευση έχουν αποκλειστικά και μόνο τα δελτία Τζόκερ κάθε παίκτη που θα κατατεθούν μέσω του ιστοτόπου www.tzoker.gr καθώς και της εφαρμογής ΤΖΟΚΕΡ εντός της χρονικής διάρκειας της επιβράβευσης, όπως αυτή ορίζεται από 26/08/2021 και ώρα 22:15 έως 31/08/2021 και ώρα 21:30

4.Η επιβράβευση δύναται να αφορά, μεμονωμένα ή συνδυαστικά:

                a.Στο πρώτο δελτίο ενός παίκτη εντός της ως άνω διάρκειας επιβράβευσης

                b.Σε κάθε επόμενο δελτίο ενός παίκτη εντός της ως άνω διάρκειας επιβράβευσης

6. Δελτία που κατατίθενται ώστε να συμμετέχουν σε 5 (πέντε) ή 10 (δέκα) συνεχόμενες κληρώσεις επιδέχονται έκπτωση 20% επι της συνολικής αξίας του δελτίου, με μέγιστο ποσό εφαρμοστέας έκπτωσης τα 3€.

Επομένως, διατίθενται 2 κλίμακες έκπτωσης, ανάλογα με την αξία του κάθε δελτίου που συμμετέχει σε πέντε ή δέκα συνεχόμενες κληρώσεις, ως εξής:

                a.Δελτία αξίας από 2,50€ έως 15,0€ (ανά δελτίο) δικαιούνται 20% έκπτωση

                b.Δελτία αξίας από 15,50€ και πάνω (ανά δελτίο) δικαιούνται 3€ έκπτωση

8. Δελτία που κατατίθενται ώστε να συμμετέχουν σε 20 (είκοσι) συνεχόμενες κληρώσεις και πάνω, επιδέχονται έκπτωση 30% επι της συνολικής αξίας του δελτίου, με μέγιστο ποσό εφαρμοστέας έκπτωσης τα 4€.

Επομένως, διατίθενται 2 κλίμακες έκπτωσης, ανάλογα με την αξία του κάθε δελτίου που συμμετέχει σε είκοσι συνεχόμενες κληρώσεις και πάνω, ως εξής:

                a.Δελτία αξίας από 10,0€ έως 13,0€ (ανά δελτίο) δικαιούνται 30% έκπτωση

                b.Δελτία αξίας από 13,5€ και πάνω (ανά δελτίο) δικαιούνται 4€ έκπτωση

9.Το ποσό της έκπτωσης της εκάστοτε κλίμακας υπολογίζεται και αφαιρείται άμεσα από την αρχική αξία του δελτίου.

10.Ο παίκτης συμμετέχει στην επιβράβευση αυτόματα με την κατάθεση του δελτίου. Με τη συμμετοχή του στην επιβράβευση, ο παίκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εν λόγω επιβράβευση.

11.Εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι πρακτορείων ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε παιχνίδια που διατίθενται μέσω Διαδικτύου κι ως εκ τούτου δεν δικαιούται συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης παικτών.

12.Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πιστότητας (Tzoker Loyalty), εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ).

13.Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη σε ένα πρόγραμμα πιστότητας να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

14.Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί ο παίκτης για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα πιστότητας, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις, παράλειψης χρήσης οποιουδήποτε ειδικού προνομίου ή μη παραλαβής δώρου ή μη συμμόρφωσης του παίκτη με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κλπ.

15.Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους χρήσης του προγράμματος πιστότητας ή/και να καταργήσει ένα πρόγραμμα πιστότητας ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στην εφαρμογή για κινητές συσκευές TZOKEΡ και στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΤΖΟΚΕΡ (https://tzoker.opap.gr/prosfores#/).

16.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

17.Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Tzoker.gr.