ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Τζόκερ.gr: Κουπόνι 5€ στα καταστήματα ΟΠΑΠ»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΑΕ» που εδρεύει στην περιοχή της Αττικής  ( Λ. Αθηνών 112, ΤΚ 10442 ) με Α.Φ.Μ. 090027346 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 003823201000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής “ΟΠΑΠ”), διενεργεί προωθητική ενέργεια με τίτλο “ Τζόκερ gr: Κουπόνι 5€ στα καταστήματα ΟΠΑΠ” (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») υπό τους ακόλουθους όρους:

 1. Αντικείμενο Προγράμματος

Η «Προωθητική Ενέργεια» απευθύνεται ρητά σε παίκτες που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και θα ακολουθήσουν τα 3 βήματα που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω (κατέβασμα εφαρμογής/ είσοδος στο tzoker.gr, εγγραφή με τον 6ψηφιο κωδικό πρακτορείου ΟΠΑΠ & opt-in και ταυτοποίηση λογαριασμού στο πρακτορείο ΟΠΑΠ στο οποίο αντιστοιχεί ο ανωτέρω 6ψήφιος κωδικός).

 

 1. Η διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την  15/10/2019 και ώρα 00:00 έως και την 17/11/2019 και ώρα 23:59. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια ισχύος της Προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή τους  στην ιστοσελίδα www.tzoker.gr και θα γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες μπορεί να βρουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.tzoker.gr, αφού πρώτα συνδεθούν επιτυχώς στον ηλεκτρονικό λογαριασμό τους. Επιπλέον, για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή ΤΖΟΚΕΡ ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.tzoker.gr και να κάνει εγγραφή με τα στοιχεία του, να δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει εμπορική επικοινωνία και επιβραβεύσεις, επιλέγοντας τα σχετικά πεδία κατά την εγγραφή του (εφεξής “opt-in”),  να συμπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας εγγραφής τον Κωδικό Πρακτορείου που αναγράφεται στο ενημερωτικό έντυπο (Κουπόνι) και να ταυτοποιήσει τον λογαριασμό του με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του στο πρακτορείο ΟΠΑΠ στο οποίο αντιστοιχεί ο ανωτέρω 6ψήφιος κωδικός. Διευκρινίζεται ότι ο 6ψήφιος κωδικός πρακτορείου αναγράφεται στο ενημερωτικό έντυπο (Κουπόνι) στο οποίο περιέχεται η περιγραφή των ανωτέρω βημάτων και δίνεται στους ενδιαφερόμενους από τον πράκτορα.  Όλοι οι εγγεγραμμένοι παίκτες που έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες (εγγραφή στο tzoker.gr με κωδικό πρακτορείου, opt-in και ταυτοποίηση στο πρακτορείο ΟΠΑΠ στο οποίο αντιστοιχεί ο ανωτέρω 6ψήφιος κωδικός) κατά τη διάρκεια ισχύος της Προωθητικής ενέργειας, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ, αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα απόδοσης στον ηλεκτρονικό λογαριασμό τους ποσού €5,00 όπως αναγράφεται στο ενημερωτικό έντυπο (Κουπόνι). Παίκτες που έχουν εγγραφεί κατά τη διάρκεια ισχύος της Προωθητικής ενέργειας, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ, μπορούν να ολοκληρώσουν τα βήματα ταυτοποίησης και το opt-in μέχρι και 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, προκειμένου να αποκτήσουν αυτομάτως το δικαίωμα απόδοσης ποσού αξίας 5€ στον ηλεκτρονικό λογαριασμό τους.
 2. Η προωθητική ενέργεια απευθύνεται μόνο σε νέες εγγραφές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ισχύος της , οι παίκτες πρέπει να είναι άνω των 21 ετών, να έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς τους και ο Λογαριασμός τους να είναι ενεργός (δηλαδή να μην έχει κλείσει, ούτε να έχει ανασταλεί η λειτουργία του από την ΟΠΑΠ Α.Ε.).
 3. Το ποσό των 5€ θα κατατίθεται/ εμφανίζεται αυτόματα στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του παίκτη  έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω απαραίτητων βημάτων. Μετά την κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του παίκτη, θα αποστέλλονται σε αυτόν μέσω email ή/και sms οι παρόντες όροι χρήσης.   
 4. Οι εγγεγραμμένοι παίκτες δύνανται να κάνουν χρήση του ποσού €5,00, μόνο εφόσον έχουν αποδεχθεί και συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της σύμβασης προσχώρησης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες αποφάσεις της ΕΕΕΠ  και εφόσον έχουν ενημερωθεί για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων και τηρούν τους όρους χρήσης που διέπουν την ιστοσελίδα www.tzoker.gr.
 5. Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι παίκτες κάνουν χρήση του ποσού 5€, συνάγεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
 6. Το ποσό €5 δεν μπορεί να εξαργυρωθεί συνδυαστικά με οποιαδήποτε  άλλη προωθητική ενέργεια, αλλά ούτε και να ζητηθεί ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα υποκατάστατα πράγματα.
 7. Η ονομαστική αξία που  αναγράφεται στο Κουπόνι, ήτοι €5,00 δεν μπορεί να αναληφθεί.  Η εξαργύρωση του του ποσού που αναγράφεται στο Κουπόνι, ήτοι €5,00 λαμβάνει χώρα μόνο με την κατάθεση του ποσού σε δελτίο/δελτία μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του παίκτη.
 8. Ο παίκτης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό 5€ έως και την 29/12/2019 και ώρα 23:59. ​​​​​​              
 9. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρία  ΟΠΑΠ ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, η  ΟΠΑΠ ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών προκύψει κατά την καταφόρτωση της εφαρμογής από τον εκάστοτε πάροχο.
 10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως ενδεικτικά αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το διαδίκτυο ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.tzoker.gr ή/και στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του, οπότε περιορίζεται ή/και καθίσταται αδύνατη η συμμετοχή του παίκτη στο τυχερό παίγνιο Τζόκερ.
 11. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένης και της χρονικής διάρκειας ισχύος της παρούσης προωθητικής ενέργειας, οποτεδήποτε αυτή κρίνει αναγκαίο, ενημερώνοντας προς τούτο τους συμμετέχοντες σε αυτή με την αποστολή email ή/και sms.
 12. Οι όροι της προωθητικής ενέργειας έχουν κατατεθεί στην  Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 210-3612332).Στην ίδια Συμβολαιογράφο θα κατατεθεί επίσης οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος επιθυμεί ακριβές αντίγραφο των όρων της παρούσης, δικαιούται να λαμβάνει τούτο με έξοδά του.
 13. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προωθητικής ενέργειας στην ιστοσελίδα www.tzoker.gr.
 14. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.​​​​​​​

Παροχή Υποστήριξης

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια  «Τζόκερ gr: Κουπόνι 5€ στα καταστήματα ΟΠΑΠ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΟΠΑΠ AE καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  ΟΠΑΠ στο 18280.