Όροι και Προϋποθέσεις
1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα επιβράβευσης παικτών. Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών στο Tzoker.gr. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.
2. Τα προγράμματα επιβράβευσης παικτών απευθύνονται μόνο σε παίκτες άνω των 21 ετών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και έχουν συναινέσει ρητά στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας καθώς και στην επεξεργασία της παικτικής τους συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης.
3. Οι δικαιούχοι δώρων και ειδικών προνομίων που προκύπτουν είτε κατόπιν διεξαγωγής κληρώσεως είτε χωρίς τη διεξαγωγή κληρώσεως θα ενημερώνονται για αυτά και τον τρόπο παραλαβής τους μέσω προσωποποιημένου γραπτού μηνύματος ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο κινητό τηλέφωνο που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους.
4. Στο πρόγραμμα επιβράβευσης ποσού επόμενου δελτίου συμμετέχουν οι παίκτες που έχουν καταθέσει δελτία συνολική αξίας 4€ και άνω σε διάστημα μιας εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή) στο Tzoker.gr. Το ποσό της επιβράβευσης ανέρχεται σε 2€ και θα πιστωθεί στον λογαριασμό του παίκτη εντός των 2 πρώτων εργάσιμων ημερών της επόμενης εβδομάδας. (Η επιβράβευση αφορά στη συνολική αξία των δελτίων που έχουν κατατεθεί κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εβδομάδας, π.χ. κατάθεση δελτίων αξίας: 2€ τη Δευτέρα, 1€ την Τρίτη και €1 την Παρασκευή. Η επιβράβευση ΔΕΝ λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, π.χ. κατάθεση δελτίων αξίας: 4€ τη Δευτέρα και 4€ την Κυριακή ΔΕΝ θα αποφέρει 4€ επιβράβευση.)
5. Ο δικαιούχος έχει δυνατότητα χρήσης της πίστωσης από την στιγμή της εμφάνισής της στον λογαριασμό του μέχρι και 31/03/2020. Εάν δεν έχει γίνει χρήση του ποσού, αυτό θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του δικαιούχου την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
6. Εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε παιχνίδια που διατίθενται μέσω Διαδικτύου κι ως εκ τούτου δεν δικαιούται συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης παικτών.
7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης, εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ).
8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.
9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί ο παίκτης για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα επιβράβευσης, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις, παράλειψης χρήσης οποιοδήποτε ειδικού προνομίου ή μη παραλαβής δώρου ή μη συμμόρφωσης του παίκτη με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κλπ.
10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους χρήσης του προγράμματος επιβράβευσης ή/και να καταργήσει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Ως εκ τούτου ο Παίκτης υποχρεούται όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον οδηγό Παιγνίων που σχετίζονται με το πρόγραμμα επιβράβευσης.
11. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Tzoker.gr.